Artykuły z kategorii

Euroregion Bałtyk (ERB) - jest trwałą politycznie i dobrze ugruntowaną instytucją współpracy w południowo-wschodniej części Regionu Morza Bałtyckiego, składającą się z ośmiu regionów Danii, Litwy, Polski, Rosji i Szwecji. Był on pierwszym Euroregionem, który formalnie obejmował partnera z Federacji Rosyjskiej. Od swoich początków ERB dążył do osiągnięcia celów takich jak: poprawa warunków życia jego mieszkańców, promocja związków i kontaktów wśród lokalnych społeczności, oraz podejmowanie działań na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju w regionie. Okazały się one wyzwaniami dla organizacji, która zrzeszała kraje Unii Europejskiej, kraje kandydujące oraz Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.

 

Euroregion Bałtyk, obejmujący regiony z zarówno starych jak i nowych krajów członkowskich UE oraz obwodu kaliningradzkiego, stanowi sieć znaczących i skutecznych powiązań ponad granicami, ułatwiającą promocję dialogu politycznego i reform oraz zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego, oraz dzięki temu wzmacniającą demokrację lokalną i wspierającą kontakty pomiędzy społeczeństwami obywatelskimi. Współpraca aktywnie angażuje władze lokalne i regionalne, sektory publiczny i prywatny oraz organizacje pozarządowe.

 

Euroregion Bałtyk stawia sobie za cele: poprawę warunków życia mieszkańców, promowanie więzi i kontaktów między społecznościami lokalnymi, przełamywanie historycznych uprzedzeń, wspieranie działań zmierzających do współpracy między władzami regionalnymi i lokalnymi oraz działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju w regionie.

 

Euroregion Bałtyk istnieje od 22 lutego 1998 roku, kiedy podpisano porozumienie o jego utworzeniu. Jest jedną z największych tego typu organizacji w Europie zarówno pod względem ilości uczestniczących stron, obszaru oraz ludności.


Jego terytorium obejmuje: województwa pomorskie i warmińsko-mazurskie na terenie Polski, obwód kaliningradzki na terenie Federacji Rosyjskiej, były okręg kłajpedzki na Litwie, okręgi Blekinge, Kalmar, Kronoberg w Szwecji, Regionalną Gminę Bornholm w Danii.


Województwo warmińsko-mazurskie przystąpiło do Euroregionu Bałtyk na mocy uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 października 1999 r.


W 2010 roku Euroregion Bałtyk dokonał strategicznego przeglądu współpracy. Ogólnym celem przeglądu było stworzenie programu współpracy dla Euroregionu Bałtyk do roku 2020 ze szczegółowymi celami i działaniami do nich prowadzącymi. Dzięki temu ma on stać się bardziej dynamicznym narzędziem do podejmowania wspólnych wyzwań i wzmocnioną polityczną platformą współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego. Aby ten cel osiągnąć program o nazwie „Agenda Euroregionu Bałtyk 2020” wyznacza trzy obszary strategiczne: działania lobbingowe wobec Unii Europejskiej, działania strategiczne ułatwiające budowanie sieci między różnorodnymi partnerami oraz wymianę doświadczeń między politykami, decydentami, ekspertami i praktykami współpracy transgranicznej.


Od 2010 roku najwyższym organem Euroregionu Bałtyk jest Prezydium, w którym zasiadają przedstawiciele polityczni z każdego regionu członkowskiego oraz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Prezydium obraduje co najmniej 3 razy w roku. Jego pracami kieruje Prezydent Euroregionu. Funkcja Prezydenta jest pełniona kolejno przez przedstawiciela każdej ze stron, rotacja następuje po rocznej kadencji.


Strona polska w Euroregionie Bałtyk jest reprezentowana przez Marszałków Pomorza oraz Warmii i Mazur, oraz Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Członkowie Prezydium mają prawo wyznaczyć zastępcę, w randze polityka. Członkiem Prezydium jest Pan Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Ponadto członkami Prezydium Euroregionu Bałtyk są:
Pan Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Euroregionu Bałtyk
Pani Ałła Iwanowa, Minister – Dyrektor Agencji ds. Międzynarodowych i Współpracy Międzyregionalnej Obwodu Kaliningradzkiego, Wiceprezydent Euroregionu Bałtyk
Pani Britt-Louise Berndtsson, Członek Zarządu Regionu Kronoberg, Członek Prezydium ERB
Pan Lennarth Förberg, Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Blekinge, Członek Prezydium ERB
Pani Anna Fransson, Przewodnicząca Zarządu Regionu Kronoberg, Członek Prezydium ERB
Pan Vytautas Grubliauskas, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Kłajpedy, Członek Prezydium Euroregionu Bałtyk
Pan Grzegorz Grzelak, Przewodniczący Komisji ds. Międzynarodowych i Międzyregionalnych Sejmiku Województwa Pomorskiego, Zastępca Członka Prezydium ERB
Pani Akko Karlsson, Wiceprzewodnicząca Zarządu Rady Regionalnej Okręgu Kalmar, Członek Prezydium ERB
Pani Maria F. Kjaergaard, Regionalna Gmina Bornholm, Zastępca Członka Prezydium ERB
Pani Mateusz Kryżba, Przewodniczący Rady Młodzieżowej ERB, Województwo Warmińsko-Mazurskie, Członek Prezydium ERB
Pani Christina Mattisson, Przewodnicząca Zarządu Regionu Blekinge, Członek Prezydium ERB
Pan Åke Nilsson, Członek Komitetu Wykonawczego Rady Regionalnej Okręgu Kalmar, Członek Prezydium ERB
Pan Per Ole Petersen, Członek Rady Regionalnej Gminy Bornholm, Członek Prezydium ERB
Pan Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, Członek Prezydium ERB
Pani Suzanne Svensson, Członek Parlamentu Szwecji, Zastępca Członka Prezydium ERB
Pan Witold Wróblewski, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP, Członek Prezydium ERB                
Pani Joanna Zielińska, Członek Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP, Zastępca Członka Prezydium ERB

Prace Euroregionu Bałtyk są koordynowane przez Stały Międzynarodowy Sekretariat. Funkcję Dyrektora pełni Pan Sebastian Magier. Od grudnia 2015 roku Sekretariat mieści się w Elblągu, w siedzibie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk.

Od 2008 roku w Euroregionie Bałtyk działa Rada Młodzieżowa, w skład której wchodzi po jednym przedstawicielu młodzieży z każdego regionu członkowskiego. Celem tej struktury jest nadanie szerszego wymiaru działaniom podejmowanym przez Euroregion Bałtyk i umożliwienie lepszego poznania się i zrozumienia młodzieży zamieszkującej obszar Euroregionu. Rada Młodzieżowa obraduje przy okazji spotkań organów Euroregionu Bałtyk, podejmuje uchwały, realizuje swój program i składa raporty z działalności Prezydium. Rada Młodzieżowa wyłania spośród swoich członków Przewodniczącego, którego kadencja trwa 1 rok. Aktualnie przedstawicielem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Radzie Młodzieżowej jest Pan Mateusz Kryżba, który ma zastępcę: Pana Mateusza Ankiewicza. Pan Mateusz Kryżba pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Młodzieżowej.