Artykuły z kategorii

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020 (RPO WiM)

W latach 2014-2020 – na bazie doświadczeń z perspektywy 2007-2013 – utworzono w Polsce 16 Programów Regionalnych, które finansuje budżet Unii Europejskiej, a które są zarządzane na poziomie regionów.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) dysponuje 1 miliardem 700 milionami euro. Na tę sumę składają się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (do rozdysponowania jest ponad 1 miliard 200 milionów euro) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (w którym jest blisko 500 milionów euro).

Władze negocjowały województwa RPO WiM 2014-2020 bezpośrednio z Komisją Europejską. W efekcie tych negocjacji powstał program wspierający region.

Program składa się z 12 osi priorytetowych (obszarów wsparcia):

1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
2. Kadry dla gospodarki
3. Cyfrowy region
4. Efektywność energetyczna
5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów
6. Kultura i dziedzictwo
7. Infrastruktura transportowa
8. Obszary wymagające rewitalizacji
9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
10. Regionalny rynek pracy
11. Włączenie społeczne
12. Pomoc techniczna

RPO WiM 2014-2020 wskazuje kierunki najsilniej wpływające na rozwój Warmii i Mazur. Określa działania, które dzięki funduszom z Unii Europejskie, wzmocnią pozycję naszego województwa. Program koncentruje się na gospodarce i kształceniu kadr, wprowadzaniu zmian na rynku pracy, poprawie dostępu do usług publicznych. Program wiele uwagi poświęca także efektywności energetycznej, środowisku przyrodniczemu, transportowi, rewitalizacji miast czy ograniczaniu ubóstwa.

Za sprawą RPO WiM 2014-2020 gospodarka regionu ma być bardziej konkurencyjna. Dlatego też gro środków będzie przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczości i projekty innowacyjne, łączące sferę biznesu oraz nauki. Na wsparcie mogą liczyć przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa.

Nowa perspektywa finansowa niesie za sobą cały szereg możliwości rozwoju, zwłaszcza w zakresie tzw. inteligentnej gospodarki. Preferowane są w obszary służące rozwojowi województwa, czyli ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo.

Więcej informacji na temat RPO WiM 2014-2020 znaleźć można na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl oraz w Punktach Informacji Funduszy Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,ul. Głowackiego 17, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefony do konsultantów:
89 512 54 82,
89 512 54 83,
89 512 54 85,
89 512 54 86


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13,
55 620 09 14,
55 620 09 16

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09,
87 734 11 10,
87 610 07 77

Więcej informacji na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl

......................................................................................................................................................................................................................................

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 (RPO WiM)

Przygotowany został na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.Krajową podstawę prawną dla opracowania, wdrażania i realizacji Programu stanowi ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658).

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaakceptował projekt RPO WiM uchwałą nr 6/52/07/III. Program uzyskał akceptację Rady Ministrów i przesłany został 2 marca 2007 r. - przez system informatyczny SFC 2007 - Komisji Europejskiej celem rozpoczęcia procesu negocjacji. Ostatecznie dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dniu 14 listopada 2007 r. w związku z decyzją nr K(2007)4624 Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu warmińsko – mazurskiego w Polsce

Alokacja RPO WiM na lata 2007-2013  => 1 036 542 041 € (środki ERDF)

Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 jest:

Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych
 
Cel główny RPO Warmia i Mazury będzie osiągnięty poprzez spójną i konsekwentną realizację następujących celów szczegółowych:

Cel 1. Wzrost konkurencyjności firm, produktów i usług
Cel 2. Wyższa konkurencyjność województwa jako miejsca pracy i życia
Cel 3. Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego

Cele Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 osiągane będą poprzez wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach następujących osi priorytetowych:
1. Przedsiębiorczość
2. Turystyka
3. Infrastruktura społeczna
4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast.
5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna
6. Środowisko przyrodnicze
7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
8. Pomoc techniczna