Artykuły z kategorii

Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

Europejski Fundusz Rybacki, wdrażany w latach 2007-2013 zastąpił Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) na lata 2014-2020, z którego finansowany jest Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 2014-2020, zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją nr C(2015)7386 z dnia 22 października 2015 r. Polska z budżetem ponad 531 mln euro znalazła się w czołówce państw, którym przyznano środki. Uplasowała się na 4 miejscu po Hiszpanii, Francji i Włoszech.

PO RYBY 2014-2020 objęty jest Umową Partnerstwa (UP), która jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich w ramach polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) oraz wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb).Podstawą dla krajowych aktów prawnych dotyczących wdrażania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” jest ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358) określająca zadania, instytucje zaangażowane we wdrażanie programu, ogólne warunki i tryb przyznawania, wypłaty i zwrotu przyznanej pomocy na realizację działań objętych priorytetami zawartymi w Programie.

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 opracowany na podstawie prawa unijnego zakłada realizację sześciu priorytetów:
•Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa,
•Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury,
•Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa,
•zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich,
•Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania,
•Zintegrowana polityka morska.

W ramach priorytetów wsparciem zostanie objęty sektor rybacki, w tym rybołówstwo morskie, rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura, a także w niewielkim zakresie przetwórstwo. Ponadto część środków dofinansuje rynek rybny, kontrolę i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych a także zintegrowaną politykę morską. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/pomoc-unii-europejskiej-dla-rybactwa-na-lata-2014-2020 

PRIORYTET 4 „Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich” PO RYBY 2014-2020
Instytucją wdrażającą Priorytet 4 jest samorząd województwa, jako Instytucja Pośrednicząca, która wykonuje zadania Instytucji Zarządzającej, tj. Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Podstawowym zadaniem samorządu województwa jest prowadzenie postępowań
w sprawie przyznania pomocy ubiegającym się wnioskodawcom. Organizacja naborów wniosków powierzona została Lokalnym Grupom Rybackim i Lokalnym Grupom Działania, które ogłaszają je
wraz z samorządem województwa a następnie wybierają do dofinansowania operacje, które są zgodne z lokalną strategią rozwoju. Lokalne Grupy Rybackie/Działania skupiające w swoich szeregach członków społeczności reprezentujących podmioty sektora publicznego, społecznego oraz gospodarczego, działają oddolnie kierując rozwojem lokalnym na obszarze rybackim spójnym terytorialnie.
Celem ogólnym priorytetu IV jest rozwój obszarów rybackich poprzez zwiększenie zatrudnienia, różnicowanie działalności osób związanych z sektorem rybackim, rozwój innych gałęzi gospodarki związanych z rybactwem, podejmowanie lub rozwijanie działalności służącej społecznościom tych obszarów.

Działania objęte dofinansowaniem z priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020:
• Wsparcie przygotowawcze ( art. 62 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014),
• Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące
i aktywizacja (art. 62 ust. 1 lit. b i d rozporządzenia nr 508/2014),
• Współpraca międzyregionalna i transnarodowa ( art. 62 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 508/2014).
W ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, możliwe jest pozyskiwanie funduszy przez potencjalnych wnioskodawców tylko z obszaru objętego daną LSR, na operacje w ramach następujących celów:
• Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi
i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
• Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury,
• Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu,
• Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego,
• Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym i zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.
Szczegółowe informacje dostępne są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz.U. 2016, poz.1435 )

Akty prawne:

a) Akty prawne Unii Europejskiej: 
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (https://www.mgm.gov.pl/images/rybolowstwo/Wydział_PS/Rozpo_ogólne_CPR_wer_PL1.pdf)
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011(https://www.mgm.gov.pl/images/rybolowstwo/Wydział_PS/Rozporządzenie_EFMR_5082014_PL-TXT1.pdf)

b) Akty prawne krajowe:
- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015, poz. 378 ) (http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/378)
- Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. 2015 poz. 1358), (https://www.mgm.gov.pl/images/rybolowstwo/Wydział_PS/Ustawa_z_10.07.15_r.1.pdf)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz.U. 2016, poz.1435 )

Lokalne Grupy Rybackie: 

LGD MAZURSKIE MORZE - www.lgd.mazurskiemorze.pl
LGR WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE - www.mazurylgr.pl
LGR ZALEW WIŚLANY - www.lgrzalewwislany.pl 

Wybór lokalnych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS)
W dniu 9.10.2015 r. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, http://archiwalnyportal.warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), który odbył się w terminie od 9 listopada do 31 grudnia 2015 r. Do konkursu przystąpiło 12 Lokalnych Grup Działania,
z których po jego rozstrzygnięciu trzy Stowarzyszenia będą realizować swoje strategie z wykorzystaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Wśród nich LGD Mazurskie Morze i LGR Wielkie Jeziora Mazurskie jako grupy dwufunduszowe skorzystają z funduszy EFRROW oraz EFMR, natomiast LGR Zalew Wiślany jako grupa monofunduszowa z EFMR.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
(http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS)