Artykuły z kategorii

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - logo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów doradczych skierowanych do przedstawicieli MMSP (mikro, małych i średnich firm), dzięki którym przedsiębiorcy otrzymają wsparcie doradcze w zakresie opracowania analizy potrzeb, planów/strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz doradztwo na etapie wdrożenia planów/strategii rozwoju.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie: od 30 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty zakładające realizację poniższych działań:

  • identyfikacja potencjalnych odbiorców wsparcia;
  • opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP (z uwzględnieniem pracowników w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym pracowników w wieku 45+ – o ile dotyczy), które nie posiadają planu lub strategii rozwoju;
  • przygotowanie na podstawie opracowanej analizy Planów Rozwojowych określających zakres działań niezbędnych do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych
  • doradztwo w zakresie monitoringu wdrożenia planów rozwoju MMSP w okresie trwania projektu;
  • analiza faktycznej dostępności usług w branży dla MMSP w ramach podmiotowych systemów finansowania i – o ile dotyczy – podejmowania działań interwencyjnych;
  • upowszechnianie wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych, które wykraczają poza bezpośredni zakres wsparcia w Bazie Usług Rozwojowych i podejmowanie działań wdrożeniowych lub interwencji koniecznych do ich zaspokojenia (mainstreaming potrzeb rozwojowych).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości, co najmniej 10 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Wnioskodawcami mogą być podmioty, które są:

  • reprezentatywną organizacją pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240);
  • organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2015 r. poz. 2029);
  • organizacją samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r., poz. 1285);
  • organizacją związkową w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881).

Szczegółowe informacje