Fot. www.stockvault.net

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów aktywizacji zawodowej osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy (Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.2).

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego oraz instytucje partnerstwa lokalnego.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty zakładające kompleksowe wsparcie osób w wieku do 29. roku życia (osób pozostających bez pracy) w zakresie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej przez zastosowanie instrumentów i usług rynku pracy, takich jak m.in.: poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy (jako obowiązkowe formy wsparcia), szkolenia, staże, praktyki, finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.

Wnioski, przygotowane zgodnie z wymogami opisanymi w Regulaminie konkursu, należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (SOWA) dostępnego pod adresemhttps://www.sowa.efs.gov.pl oraz w wersji papierowej wydrukowanej z systemu SOWA (2 egzemplarze) - osobiście, kurierem lub pocztą w terminie od 7 do 21 grudnia 2015 roku (w godz.: pon. 8-16, wt.-pt. 7.30-15.30) w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28 (decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do WUP w Olsztynie).

Pula środków dostępnych w ramach 3 konkursów przewidujących finansowanie projektów wspierających mieszkańców poszczególnych subregionów (olsztyński, elbląski, ełcki) wynosi blisko 18,77 mln zł, w tym:
• Subregion olsztyński - 7 507 749,00 zł
• Subregion elbląski - 6 944 668,00 zł
• Subregion ełcki - 4 316 956,00 zł

WIĘCEJ INFORMACJI