Artykuły z kategorii

Flaga UE. Fot.stockvault.net

Szkolenie organizowane przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we współpracy z firmą ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz odbędzie się 30 września 2015 roku.

W wydarzeniu mogą wziąć udział beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci programów krajowych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego i oświadczenia na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Szczegółowe informacje pod nr tel. 506 388 378 lub 728 994 511.

Szkolenie potrwa od godz. 8 do 15.30 w Olsztynie (Eranova, al. Obrońców Tobruku 3).

Program szkolenia:
8:00 – 8:15 Rejestracja uczestników
8:15 – 8:30 Oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
8:30 – 10:00 Moduł I
- Pojęcie pomocy publicznej
- Test pomocy publicznej
- Dopuszczalność pomocy publicznej
- Definicja przedsiębiorcy
- Procedura akceptacji i monitoringu udzielania pomocy publicznej
- Formy pomocy publicznej
- Pomoc publiczna w różnych formach a zasady wdrażania funduszy europejskich
- Podstawowe rodzaje pomocy występujące w programach współfinansowanych ze środków UE
- Obowiązki udzielającego pomocy i ubiegającego się o pomoc
10:00 – 10:15 Przerwa kawowa
10:15 – 11:45 Moduł II
- Występowanie pomocy publicznej w wybranych typach projektów w świetle rozporządzenia 651/2014
- Pomoc regionalna
- Pomoc dla MŚP
- Pomoc na dostęp MŚP do finansowania
- Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną
- Pomoc szkoleniowa
- Pomoc przeznaczona na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych
- Pomoc na ochronę środowiska
- Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi
- Pomoc o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów
- Pomoc na infrastrukturę szerokopasmową
- Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego
- Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną
- Pomoc na infrastrukturę lokalną

11:45 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:30 Moduł III

- Pomoc de minimis w świetle nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1407/2013
- Ćwiczenia związane z udzielaniem pomocy de minimis - rozporządzenie Komisji Europejskiej WE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
- Pomoc de minimis, a pomoc publiczna – zalety stosowania pomocy de minimis.
- Maksymalna kwota pomocy de minimis – ustalanie limitu pomocy de minimis.
- Kumulacja pomocy de minimis – przykłady kumulacji, pomoc de minimis udzielana jako uzupełnienie pomocy udzielanej w ramach innych przeznaczeń.
- Definicja trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.
- Pomoc de minimis a ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie informacji przekazywanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – ćwiczenia w wypełnianiu formularza, szczegółowa analiza trudnej sytuacji ekonomicznej oraz kumulacji pomocy.
- Monitorowanie pomocy de minimis – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 34, poz. 174) – ćwiczenia w wypełnianiu zaświadczeń.
- Obliczanie wartości udzielonej pomocy publicznej
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, ze zm.) – ćwiczenia w obliczaniu wartości udzielonej pomocy publicznej.

13:30 – 14:00 Przerwa lunchowa

14:00 – 15:30 Moduł IV
- Postępowanie przed Prezesem UOKiK
- Informacje niezbędne do wydania opinii określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie informacji przekazywanych Prezesowi UOKiK w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U. Nr 246, poz. 2467 ze zm.).
- Prenotyfikacja
- Uproszczona procedura notyfikacji
- Postępowanie notyfikacyjne
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. WE L 83 z 27.3.1999 ze zm.)
• postępowanie wstępne
• formalne postępowanie wyjaśniające
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. wdrażające rozporządzenie Rady nr 659/1999 (Dz. Urz. UE L 140 z 30.4.2004 ze zm.)
• formularze notyfikacyjne
• Interaktywne zgłoszenie dotyczące pomocy państwa
- Załącznik I do rozporządzenia nr 794/2004 Część I „Informacje ogólne” Zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 271/2008 z 30.1.2008 r. (Dz. Urz. UE L 82 z 25.3.2008)
- Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub informacji o jej nieudzieleniu z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP
- Zwrot pomocy publicznej
- Decyzja o konieczności zwrotu pomocy – KE
- Wykonanie decyzji (odzyskanie pomocy) – wg przepisów prawa krajowego.

POBIERZ: 
- FORMULARZ
- OŚWIADCZENIE
- SZCZEGÓŁOWY PROGRAM