Artykuły z kategorii

UE flagaWe wtorek 20 stycznia zarząd województwa wysłuchał raportów departamentów i jednostek odpowiedzialnych za gospodarowanie unijnymi pieniędzmi dostępnymi w latach 2007-2013. Większość środków jest już zakontraktowana, ale realizacja wielu ważnych projektów jeszcze trwa.

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego podpisano umowy angażujące 97,61 proc. dostępnej puli 4,5 mld zł. Największe inwestycje realizowane z RPO to oczywiście modernizacje dróg, linii kolejowych oraz budowa lotniska w Szymanach, która ma się zakończyć w tym roku. Widocznymi pamiątkami po tym programie są m.in. siedziba Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, olsztyńska Aquasfera czy sieć ekologicznych mini przystani żeglarskich.

 

Przykładem instytucji, która dzięki środkom europejskim mogła planować i budować w zupełnie nieosiągalnej dotąd skali, jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Z 18 projektów, często wieloetapowych, współfinansowanych przez Unię Europejską, jeszcze tylko trzy czekają na ukończenie. Koszt inwestycji zamyka się w kwocie 1,08 mld zł, z czego 836 mln pochodzi z kasy unijnej. Z końcem 2015 roku kierowcy będą mieli do dyspozycji ponad 350 km nowych lub wyremontowanych dróg wraz z towarzysząca infrastrukturą – skrzyżowaniami, przepustami, mostami, chodnikami i ścieżkami rowerowymi, zatokami autobusowymi i parkingami.

 

Również pula środków dostępna w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki jest wykorzystana niemal w całości. Podpisano 2,3 tys. umów na projekty o wartości 1,8 mld zł, służące rozwojowi przedsiębiorczości, edukacji i aktywizacji mieszkańców regionu.

 

Na obszary wiejskie Warmii i Mazur dotarły środki rzędu 626 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki nim w gminach i sołectwach zaszło wiele zmian. Z unijnej kasy sfinansowano projekty proekologiczne (kanalizacja i wodociągi), melioracyjne i prospołeczne – wyremontowano świetlice, wyposażono place zabaw, parki, tereny rekreacyjne, zmodernizowano targowiska, wybudowano „Orliki” oraz obiekty małej architektury, służące codziennym spotkaniom mieszkańców.

 

W 2015 roku zostaną ukończone prace nad dwoma bardzo ważnymi projektami - autostradą rowerową, przebiegającą wzdłuż północnej granicy województwa i siecią szerokopasmowego internetu. Oba są współfinansowane z programu Rozwój Polski Wschodniej.