Artykuły z kategorii

Urząd Marszałkowski w Olsztynie

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem administracyjnym (użytkowym) o powierzchni zabudowy 195,45 m² dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym oraz budynkiem gospodarczym o pow. 19 m 2 , położonej w mieście Olsztyn, przy ulicy Kościuszki 37 , w obrębie nr 73 m. Olsztyn, nr dz. 62/1 o pow. 0,1208 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW OL1O/00063437/4.

Dla obszaru, na której położona jest nieruchomość nie ma sporządzonego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość objęta jest ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zgodnie z jego ustaleniami działka nr 62/1 położona jest w terenie oznaczonym jako ,, obszary koncentracji usług ponadlokalnych- ogólnomiejskich, regionalnych i krajowych – centrum’’. Nieruchomość położona w strefie śródmiejskiej Olsztyna. Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków miasta Olsztyna. Działka obciążona ustanowioną służebnością przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A.

Spotkanie opłatkowe z władzami województwa warmińsko-mazurskiego

W uroczystej atmosferze, uświetnionej pełnym energii występem elbląskiego chóru Cantata, gospodarz regionu – Gustaw Marek Brzezin – podsumował rok pracy samorządu województwa, opowiedział o ambitnych planach na nadchodzący rok.

Złożył też zebranym życzenia świąteczne i noworoczne.

Spotkanie w Kaliningradzie

W Kaliningradzie odbywa się dzisiaj (15 grudnia 2016 roku) III seminarium „Współpraca gospodarcza Polski z Obwodem Kaliningradzkim – Warmia i Mazury: tradycje i nowe możliwości współpracy” W spotkaniu uczestniczy marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Podczas spotkania zaplanowano podpisanie planu pracy województwa warmińsko- mazurskiego i obwodu kaliningradzkiego na lata 2017-2019 (m.in. w obszarze turystyki). Wzmacnianiu rozwoju społeczno-gospodarczego naszych regionów z pewnością służyć będzie także realizacja wielu cennych projektów transgranicznych realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014-2020.

Mikołajkowa wizyta marszałka Gustawa Marka Brzezina w Szpitalu Dziecięcym

6 grudnia obchodzimy tradycyjne mikołajki.

Też już tradycyjnie małych pacjentów szpitala dziecięcego z prezentami tego dnia odwiedza marszałek Gustaw Marek Brzezin.