Artykuły z kategorii

Urząd Marszałkowski w Olsztynie

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem administracyjnym (użytkowym) o powierzchni zabudowy 195,45 m² dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym oraz budynkiem gospodarczym o pow. 19 m 2 , położonej w mieście Olsztyn, przy ulicy Kościuszki 37 , w obrębie nr 73 m. Olsztyn, nr dz. 62/1 o pow. 0,1208 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW OL1O/00063437/4.

Dla obszaru, na której położona jest nieruchomość nie ma sporządzonego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość objęta jest ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zgodnie z jego ustaleniami działka nr 62/1 położona jest w terenie oznaczonym jako ,, obszary koncentracji usług ponadlokalnych- ogólnomiejskich, regionalnych i krajowych – centrum’’. Nieruchomość położona w strefie śródmiejskiej Olsztyna. Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków miasta Olsztyna. Działka obciążona ustanowioną służebnością przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym mogło przysługiwać prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął bezskutecznie. Cena wywoławcza wynosi 1.334.000.00 zł. (jeden milion trzysta trzydzieści cztery tysięce złotych). Wysokość wadium wynosi 70.000 zł ( siedemdziesiąt tysięcy złotych). Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Banku Handlowym w Warszawie S.A., nr konta 93 1030 1218 0000 0000 9250 0055, z dopiskiem „Przetarg- Olsztyn”. Wpłata powinna być potwierdzona na koncie Urzędu do dnia 02. 03 . 2017 r. włącznie. Wadium nie wpłacone w terminie i formie podanej w ogłoszeniu, uniemożliwi udział w przetargu. Wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.


Warunkiem zawarcia umowy notarialnej jest wpłacenie na konto Urzędu Marszałkowskiego przed podpisaniem aktu, całej wylicytowanej kwoty. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Przetarg odbędzie się w dniu 07. 03. 2017r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Infrastruktury i Geodezji, przy ul. Głowackiego 17, pok. nr 210 – II piętro, o godzinie 1300.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).
W przypadku gdy nabywca nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uchylenie się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie, powoduje przepadek wpłaconego wadium i utratę prawa do nabycia nieruchomości.
Warunkiem zawarcia umowy notarialnej jest wpłacenie na konto Urzędu Marszałkowskiego przed podpisaniem aktu, całej wylicytowanej kwoty. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Informacji o przetargu udziela Departament Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie ul. Głowackiego 17, tel. (89) 5125904, 5125910. Informacja dodatkowo zamieszczona jest na stronie internetowej www.wrota.warmia.mazury.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej.