Artykuły z kategorii

Sala sesyjna

XIV sesja odbędzie się 23 lutego 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Plater 1, sala nr 420). Początek o godz. 11.

1. Otwarcie Sesji.

2. Ślubowanie radnych województwa.

3. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.

4. Sprawozdanie Marszałka Województwa z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami Sesji.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zaktualizowanej Strategii Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Warmińsko-Mazurskim do 2025 r. - referujący: Wicemarszałek Województwa p. Miron Sycz.

7. Rozpatrzenie materiału informacyjnego: Podsumowanie realizacji projektu pn. "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu – referująca: Członek Zarządu Województwa p. Sylwia Jaskulska.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016 – referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska – Zyśk.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2016 r. zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska – Zyśk.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego danych statystycznych w formie sprawozdania o ochronie przyrody i krajobrazu za rok 2015 – referująca: Członek Zarządu Województwa p. Sylwia Jaskulska.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/275/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko - Mazurskiego, zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata i zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2012 r. poz.1224, z późn. zm.) – referujący: Członek Zarządu p. Marcin Kuchciński.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Braniewo w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań w zakresie kultury - referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska – Zyśk.

13. Rozpatrzenie Sprawozdania z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego za rok 2015 – referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska – Zyśk.

14. Rozstrzygnięcie w sprawie pisma Komitetu na rzecz ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców miasta Korsze – referujący: Przewodniczący Sejmiku p. Piotr Żuchowski.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia przez Gminę Miejską Kętrzyn zadania zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Kętrzyn, w zakresie utrzymania czystości i porządku na nowo wybudowanym chodnikach i ścieżkach rowerowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich nr 592 ul. Traugutta, 591 ul. Pocztowej i Bałtyckiej w Kętrzynie – Członek Zarządu Województwa p. Marcin Kuchciński

16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania Gminie Lidzbark utrzymania odcinków dróg wojewódzkich nr 541 i 544 na terenie Lidzbarka – Członek Zarządu Województwa p. Marcin Kuchciński

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego – referujący: Przewodniczący Sejmiku p. Piotr Żuchowski.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/324/15 w sprawie Planu Pracy Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2016z dnia 30 grudnia 2015 r. – referujący: Przewodniczący Sejmiku p. Piotr Żuchowski.

19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 r. – referujący: Przewodniczący Sejmiku p. Piotr Żuchowski.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu Kapituły dokonującej oceny wniosków o stypendia artystyczne – referujący: Przewodniczący Sejmiku p. Piotr Żuchowski.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039 - referujący: Marszałek Województwa p. Gustaw Marek Brzezin.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok - referujący: Marszałek Województwa p. Gustaw Marek Brzezin.

23. Sprawy organizacyjne Sejmiku, w tym zmiany w składach Komisji stałych Sejmiku.

24. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

25. Wnioski i oświadczenia radnych.

26. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Sejmiku z dnia 30 grudnia 2015 r.

27. Sprawy różne.

28. Zamknięcie Sesji.