Artykuły z kategorii

Konferencja odbyła się w Olsztynie

Konferencja towarzyszyła pierwszemu posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020, które dzisiaj rozpoczęło się w Olsztynie. Ponad 1,7 mld euro przyczyni się do rozwijania potencjału województwa.

W komitecie monitorującym zasiadają przedstawiciele samorządów, strony rządowej, a także partnerzy spoza administracji. W tej trzeciej grupie są m.in. reprezentanci związków zawodowych, organizacji pracodawców, środowiska naukowego czy pożytku publicznego.

RPO 2014-2020 zakłada dofinansowanie przedsięwzięć z dziedziny przedsiębiorczości, szkolnictwa, technologii informacyjno-komunikacyjnych, transportu, efektywności energetycznej, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, ochrony przyrody, kultury i dziedzictwa, rewitalizacji, dostępu do usług publicznych, regionalnego rynku pracy czy włączenia społecznego.

Na szczególne wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy działający w branżach objętych inteligentnymi specjalizacjami. W naszym regionie wyodrębniono trzy. Ekonomia wody - związana z turystyką wodną, ośrodkami wellness i spa oraz budową jachtów. Produkcja żywności wysokiej jakości - z wykorzystywaniem doskonałych warunków naturalnych i rozwiniętej bazy badawczo-rozwojowej. Trzecia specjalizacja to przemysł drzewny i meblarski.
Nowością RPO 2014-2020 jest także nowy instrument wsparcia - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), które mają pomóc w rozwoju aglomeracji miejskich.

Pieniądze będą wykorzystywane w ramach 12 osi priorytetowych:

- Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur - 320 mln euro,
- Infrastruktura transportowa - 196 mln euro,
- Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych - 80 mln euro,
- Regionalny rynek pracy - 181 mln euro,
- Kultura i dziedzictwo - 130 mln euro,
- Efektywność energetyczna - 267 mln euro,
- Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów - 105 mln euro,
- Kadry dla gospodarki - 118 mln euro,
- Cyfrowy region - 76 mln euro,
- Obszary wymagające rewitalizacji - 64 mln euro,
- Włączenie społeczne - 128 mln euro,
- Pomoc techniczna - 58 mln euro.