Artykuły z kategorii

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza kolejny przetarg pisemny nieograniczony, (w formie złożenia ofert), na wynajem na czas nieokreślony wydzielonych pomieszczeń użytkowych, na prowadzenie bufetu.

 

W skład bufetu wchodzą wyremontowane i uzbrojone w media pomieszczenia znajdujące się na poziomie przyziemia budynku administracyjnego o pow. użytkowej 111,50 m. kw.,   położonego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, działka nr 63/1 o pow. 0,3628 ha, KW  Nr OL1O/00076616/7.

 

Pomieszczenia przeznaczone są do najmu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w postaci bufetu pracowniczego z posiłkami  śniadaniowymi, obiadowymi,  przekąskami i barem kawowym.

 

Przetarg odbędzie się w sposób i na warunkach określonych w Regulaminie przetargu na najem pomieszczeń w celu prowadzenia bufetu gastronomicznego w budynku Urzędu Marszałkowskiego.

 

W przetargu mogą wziąć udział jedynie oferenci spełniający warunki zawarte w Regulaminie przetargu.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia jednej oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem (przetarg- bufet) do dnia 21 sierpnia 2014 r. do godz. 12, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie -Departament Infrastruktury i Geodezji ul. Głowackiego 17  II piętro pok. Nr  210.

 

Otwarcie ofert dokona Komisja Przetargowa w dniu 21 sierpnia 2014 r. o godz. 12.30.

 

Przed złożeniem oferty każdy przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przetargu w Departamencie Infrastruktury i Geodezji w budynku przy ul. Głowackiego 17 pok. Nr 217.

 

Pomieszczenia można oglądać w dniach  od dnia 28 lipca  do dnia 12 sierpnia w godz. 9 – 13.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

1. Wpłacenia wadium w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), które należy wpłacić na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Bank Polska kasa Opieki Spółka Akcyjna 78124055981111001033827095, z dopiskiem ,, Przetarg – bufet’’. Wpłata powinna być potwierdzona na koncie Urzędu  do dnia 18 sierpnia 2014 r. włącznie.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

 

2. Załączenia do oferty niżej wymienionych dokumentów:
1) Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu przetargu.
2) Aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków.
4) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z Regulaminem przetargu i przyjmuje warunki w nim zawarte bez zastrzeżeń.
5) Potwierdzenie wniesienia wadium.

 

Osoba ustalona jako najemca pomieszczeń, zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

 

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Z osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami od pn. – do pt. w godz. 9  - 15 kontaktować się można pod numerem tel. 89 51 25 904 , 51 25 910.