Artykuły z kategorii

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony (w formie złożenia ofert ), na wynajem na czas nieokreślony wydzielonych pomieszczeń użytkowych na prowadzenie bufetu.

 

W skład bufetu wchodzą wyremontowane i uzbrojone w media pomieszczenia znajdujące się na poziomie przyziemia  budynku administracyjnego o pow. użytkowej 111,50 m 2 położonego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, działka nr 63/1 o pow. 0,3628 ha, KW Nr OL1O/00076616/7.

 

Pomieszczenia przeznaczone są do najmu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w postaci bufetu pracowniczego z posiłkami śniadaniowymi, obiadowymi,  przekąskami i barem kawowym.

 

Przetarg odbędzie się w sposób i na warunkach określonych w Regulaminie przetargu na najem pomieszczeń w celu prowadzenia bufetu gastronomicznego w budynku Urzędu Marszałkowskiego.

 

W przetargu mogą wziąć udział jedynie oferenci spełniający warunki zawarte w Regulaminie przetargu.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia jednej oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem (przetarg- bufet) do 27 czerwca 2014 r. do godz. 13 00, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie -Departament Infrastruktury i Geodezji ul. Głowackiego 17 II piętro pok. nr 210.
Otwarcie ofert dokona Komisja Przetargowa 27 czerwca 2014 r. o godz. 14.00.

 

Przed złożeniem oferty każdy przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przetargu w Departamencie Infrastruktury i Geodezji w budynku przy ul. Głowackiego 17 pok. Nr 217 .
Pomieszczenia można oglądać w dniach od 16 do dnia 23 czerwca w godz. 9 – 14.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:
1) Wpłacenia wadium w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), które należy wpłacić na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 78124055981111001033827095, z dopiskiem ,,Przetarg –bufet’’. Wpłata powinna być potwierdzona na koncie Urzędu do dnia 23 czerwca 2014 r. włącznie.

 

2) Załączenia do oferty niżej wymienionych dokumentów:
1.Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu przetargu.
2.Aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
3.Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z Regulaminem przetargu i przyjmuje warunki w nim zawarte bez zastrzeżeń .
4.Koncesję, zezwolenia lub licencję, jeżeli z ustawy wynika obowiązek posiadania takiego dokumentu przy podejmowaniu działalności gastronomicznej w zakresie objętym przetargiem.
5.Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu usług gastronomicznych.
6.Potwierdzenie wniesienia wadium.

 

Osoba ustalona jako najemca pomieszczeń, zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Z osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami od pn. – do pt. w godz. 9.00 - 15.00 kontaktować się można pod numerem  tel. 89 51 25 904, 51 25 910.