Artykuły z kategorii

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 5 m. Szczytno, pow. szczycieński, nr dz. 238 o pow. 0,1669 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szczytnie prowadzi księgę wieczystą OL1S/00033581/2.

 

Działka położona jest w strefie pośredniej miasta Szczytno, otoczenie stanowi zabudowa mieszkalna jedno i wielorodzinna, posiada regularny kształt, oznaczona jest w ewidencji gruntów jako użytek Bi. Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd zagwarantowany jest ustanowioną służebnością poprzez działkę sąsiednią oznaczoną nr 268/7.

 

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Szczytno zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 02.06.2000 r. Nr XVII/190/2000, przedmiotowa działka położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkalno-usługową i mieszkalną wielorodzinną.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym mogło przysługiwać prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął bezskutecznie.

 

Cena wywoławcza wynosi 137.000 zł. (sto trzydzieści siedem tysięcy złotych). Wysokość wadium wynosi 13000 zł  (trzynaście tysięcy złotych).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10.06.2014 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Infrastruktury i Geodezji, przy ul. Głowackiego 17, pok. nr 210 – II piętro, o godzinie 1400.

 

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Banku Millennium S.A., nr konta 02 1240 5598 1111 0010 3382 7590. Wpłata powinna być potwierdzona na koncie Urzędu  do dnia 05.06.2014 r. włącznie. Wadium nie wpłacone w terminie i formie podanej w ogłoszeniu, uniemożliwi udział w przetargu. Wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Warunkiem zawarcia umowy notarialnej jest wpłacenie na konto Urzędu Marszałkowskiego przed podpisaniem aktu, całej wylicytowanej kwoty. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uchylenie się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie, powoduje przepadek wpłaconego wadium i utratę prawa do nabycia nieruchomości.

 

Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego zastrzega sobie prawo do odwołania lub  unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Informacji o przetargu udziela Departament Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie ul. Głowackiego 17, tel. (89) 5125904, 5125910. Informacja dodatkowo zamieszczona jest na stronie internetowej www.wrota.warmia.mazury.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.