Zasady rozbudowy drogowego szlaku turystycznego: Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Idea powstania szlaku pojawiła się w 2009 roku w Łodzi, w trakcie konwentu marszałków. W celu koordynacji działań zainicjowano podpisanie listu intencyjnego. W dniu 24 września 2009 roku marszałkowie 8 województw: łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia ogólnopolskiego szlaku „Frontu Wschodniego I Wojny Światowej”.

Szlak adresowany jest do turystów zmotoryzowanych i eksponuje najważniejsze miejsca i obiekty związane z wydarzeniami I wojny światowej na ziemiach polskich.

Celem oznakowania i uruchomienia szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jest przede wszystkim pokazanie w sposób kompleksowy zasobu zabytków, pamiątek, miejsc oraz wydarzeń związanych z I wojną światową, jakimi dysponuje region. To także przybliżenie i lepsze poznanie historii i trudnego dziedzictwa I wojny światowej.

W celu pełnego wykorzystania potencjału turystycznego znajdującego się bezpośrednio na przebiegu szlaku lub w jego sąsiedztwie, opracowane zostały zasady umożliwiające współpracę w kierunku rozszerzania utworzonego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego szlaku o nowe obiekty.

Obiekty dołączone do przebiegu głównego szlaku zgodnie z zastosowaniem niniejszych zasad, zostaną objęte działaniami promocyjnymi szlaku, prowadzonymi na rynkach krajowym i zagranicznych przez Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Elementy niezmienne dla całej długości przebiegu szlaku:
1. Nazwa szlaku.
2. Logo szlaku.
3. Kolorystyka tablic informacyjnych.
4. Wygląd znaków drogowych E-22a oraz E-22b
5. Główny przebieg szlaku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wraz z punktami styku z województwem mazowieckim i podlaskim.

Słowniczek:

Rozbudowa szlaku – działanie w celu:
1. Utworzenia pętli, składających się z minimum 3 obiektów tematycznie powiązanych ze szlakiem wraz z ustawieniem tablicy informacyjnej przy każdym obiekcie zgodnie z przyjętym wzornictwem.
2. Ustawienia znaków drogowych E-22b kierujących do określonego obiektu oraz/lub tablic informacyjnych przy obiektach leżących bezpośrednio na głównym przebiegu szlaku lub w jego zasięgu zgodnie z „Koncepcją oznakowania Głównego Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Swiatowej w województwie warmińsko-mazurskim”. Koncepcja do wglądu w Departamencie.


Szlak – Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Swiatowej
Departament – Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Obiekt – zabytek, miejsce upamiętniające wydarzenia związane tematycznie ze szlakiem.
Wnioskodawca – podmiot, który składa do Departamentu wniosek o rozbudowę Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej. Wnioskodawca jednocześnie może być Operatorem szlaku. Wnioskodawca odpowiedzialny jest za treści i tłumaczenia umieszczone na tablicy informacyjnej.
Operator – podmiot, który realizuje działania związane z rozbudową szlaku, dba o stan techniczny obiektów, tablic informacyjnych oraz znaków drogowych.

I. Rozbudowa szlaku głównego o pętlę tematyczną wraz z ustawieniem tablic informacyjnych może nastąpić jeżeli:
- Wnioskodawca wystąpił do Departamentu z wnioskiem o rozbudowę szlaku,
- pętla tematyczna posiada punkty styku z główną osią szlaku;
- pętla tematyczna posiada Operatora,
- pętla tematyczna zawiera minimum 3 obiekty w dobrym stanie technicznym, nie zagrażającym bezpieczeństwu,
- do obiektów znajdujących się na pętli tematycznej jest dogodny i bezpieczny dojazd lub dojście z ogólnodostępnych traktów komunikacyjnych,

II. Rozbudowa szlaku głównego związana z ustawieniem znaków drogowych E-22b oraz/lub tablic informacyjnych może nastąpić jeżeli:
- Wnioskodawca wystąpił do Departamentu z wnioskiem o rozszerzenie szlaku,
- W przypadku planowanego ustawienia znaków drogowych typu E-22b do wniosku należy dołączyć pozytywną opinię wydaną przez Warmińsko-Mazurską Kapitułę ds. Drogowych Znaków Turystycznych – informacje na stronie http://wmrot.org/warminsko-mazurska-kapitula-ds-drogowych-znakow-turystycznych (planowana lokalizacja znaków powinna być zgodna z „Koncepcją oznakowania Głównego Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Swiatowej w województwie warmińsko-mazurskim”).

III. Wniosek o rozbudowę szlaku należy złożyć do Departamentu pod adres: Departament Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn.

IV. Wniosek powinien zawierać:

1. Dane wnioskodawcy:
a) nazwa jednostki,
b) adres korespondencyjny,
c) nr telefonu, adres e-mail,
d) osoba do kontaktu,
e) wskazanie Operatora – w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest Operatorem do wniosku należy dołączyć oświadczenie wskazujące podmiot pełniący tę funkcję z podaniem:
a. nazwy jednostki
b. adresu korespondencyjnego
c. nr telefonu, adresu e-mail
d. osoby do kontaktu

2. Opis rozbudowy szlaku:

a) opis pętli tematycznej: podanie przebiegu z numerami dróg, łącznym kilometrażem pętli tematycznej oraz odległościami między poszczególnymi obiektami wchodzącymi w skład pętli, podanie pozycji GPS obiektów wchodzących w skład pętli, opis tych obiektów, miejsca łączenia się pętli z osią główną szlaku, propozycję nazwy pętli tematycznej;
b) opis znaku drogowego typu E-22b: informacja o nr drogi, przy której planowane jest umiejscowienie znaku wraz z kilometrażem, pozycja GPS planowanego do umieszczenia znaku, wzór graficzny znaku, treść znaku, odległość znaku od obiektu, mapa poglądowa z naniesionymi projektowanymi znakami (zgodnie z koncepcją oznakowania głównego szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w województwie warmińsko-mazurskim), opis obiektu, do którego będzie kierował znak.
c) opis tablicy informacyjnej – podanie pozycji GPS obiektu, przy którym umieszczona będzie tablica, podanie numeru działki oraz właściciela gruntu, na którym planowane jest ustawienie tablicy, propozycja treści do umieszczenia na tablicy, która zostanie przetłumaczona na 3 wersje językowe: angielską, niemiecką, rosyjską.

3. Zobrazowanie na mapie poglądowej planowanej rozbudowy szlaku.
4. Informacja na temat stanu technicznego obiektów.
5. Informacja na temat dojazdu do obiektów.
6. Uzasadnienie dołączenia obiektów do szlaku.
7. Podpis wnioskodawcy.

I. Wnioskodawca we własnym zakresie:
1. Przygotowuje wniosek i wszelkie dokumenty niezbędne do jego wypełnienia (np. informacje nt. właściciela gruntu, rodzaju i nr drogi, mapy poglądowe, treści umieszczone na tablicy informacyjnej itp.),
2. Pozyskuje zezwolenia na ustawienie tablic informacyjnych od właścicieli gruntów,
3. Ponosi koszty związane z rozbudową szlaku,

II. Wygląd tablic informacyjnych powinien opierać się na istniejącym już oznakowaniu Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej (logo, kolorystyka, wymiary) i wymaga uzgodnienia z Departamentem. Dopuszcza się zmianę wielkości tablicy informacyjnej po uzyskaniu zgody Departamentu.

III. W trakcie rozpatrywania złożonego wniosku, Departament może go skonsultować ze środowiskiem planistów, krajoznawców i historyków.

IV. Po uzyskaniu pozytywnej opinii złożonego wniosku, Wnioskodawca przystępuje do prac związanych z rozbudową szlaku.

V. Wnioskodawca pisemnie informuje Departament o zakończeniu prac wraz z dokumentacją zdjęciową. Po uzyskaniu tej informacji Departament włącza zaopiniowane obiekty do działań promocyjnych Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej.

VI. W przypadku znacznego pogorszenia stanu technicznego obiektów, ich dostępności bądź oznakowania, Departament zaprzestaje w stosunku do tych obiektów prowadzenia działań promocyjnych.

 

Współpraca na rzecz budowy ofert turystycznych na Szlaku Kopernikowskim - podsumowanie 

Departament Turystyki dokonał podsumowania spotkań warsztatowych, podczas których ich uczestnicy mieli okazję poznać potencjał jaki drzemie w Szlaku Kopernikowskim, a jest on bardzo wysoki mimo dotychczasowego jego szerokiego wykorzystania wciąż daje wiele możliwości.

Wielkie podziękowania należą się uczestnikom, którzy tak czynnie uczestniczyli w warsztatach, podczas których tworzyli projekty produktów turystycznych. Obserwując zaangażowanie uczestników podczas warsztatów, można wysnuć wniosek, że to tylko kwestia czasu, aby produkty te ujrzały światło dzienne. Wprowadzenie tych produktów do sprzedaży przełoży się nie tylko na wynik finansowy wielu przedsiębiorstw z obszaru oddziaływania Szlaku Kopernikowskiego. Przyniesie również ogromną satysfakcję operatorom poszczególnych produktów jak również ich odbiorcom. Niezwykle istotne jest to, aby zaangażować mieszkańców regionu w tworzenie marki szlaku, ponieważ to właśnie oni swoją otwartością i gościnnością tworzą pozytywny i klimat zarówno dla siebie nawzajem jak również dla turystów poruszających się wzdłuż szlaku.

Uczestnicy warsztatów wielokrotnie przekonali się jak wielki mają wpływ na kreowanie produktu turystycznego, a także jak ważna w tym procesie jest współpraca pomiędzy przedsiębiorcami oferującymi różne usługi. Odpowiedni dobór usług pozwala stworzyć konkurencyjny produkt turystyczny, którego konsumpcja może dostarczyć turyście szereg pozytywnych emocji i wspomnień.

Do pobrania: 
- podsumowanie spotkań warsztatowych 
- warsztaty we Fromborku
- warsztaty w Lidzbarku Warmińskim
- spotkanie podsumowujące w Olsztynie
- ankieta ewaluacyjna spotkania 

 

 

 Konferencja „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” (12 czerwca 2014 roku)

 

Organizator: Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, we współpracy z wszystkimi powiatami ziemskimi województwa. Partner wspomagający: Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna.

 

Cele konferencji:
1) przedstawienie Warmii i Mazur jako regionu o dużym potencjale turystycznym;
2) przedstawienie tematu „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur“, w szczególności praktyczne omówienie tworzenia, rozbudowy ofert turystycznych, ich dystrybucji i sprzedaży;
3) integracja przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz branży turystycznej;
4) wewnątrzregionalna wymiana doświadczeń.

 

Pobierz: Program konferencji ,,Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur"

 

Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek samorządowych różnego szczebla, touroperatorzy, gestorzy bazy noclegowej, reprezentanci klastrów turystycznych, W-MROT-u, lokalnych organizacji turystycznych, lokalnych grup działania oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, mediów regionalnych i informacji turystycznych. W części plenarnej wzięło udział ponad 100 osób, część z nich wzięła też udział w warsztatach

 

Gości powitał wicemarszałek Jarosław Marek Słoma, który podkreślił współpracę Urzędu Marszałkowskiego z 19 powiatami z województwa przy organizacji konferencji. Podkreślił, iż to właśnie współpraca wielu organizacji z różnych środowisk będzie wysoko oceniania w nowej perspektywie finansowej w UE.

 

Tematy sesji plenarnej:

 

 

1. Cezary Molski ,,Jak stworzyć ofertę turystyczną maksymalnie trafiającą w preferencje turystów i bazującą na atutach regionu?"

 

 

2. Hubert Gonera, Grzegorz Niklas ,,Efektywne rynkowo modele współpracy i platformy sprzedaży oferty turystycznej"

 

 

3. Justyna Szostek ,,Szanse i wyzwania stojąca przed turystyką w województwie warmińsko-mazurskim"

 

 

4. Krystyna Hartenberger - Pater ,,Jak znaleźć najbardziej dochodowe rynki odbiorców oferty turystycznej i jak zainwestować w promocję, by zyskać jak najwięcej?"

 

 

5. Małgorzata Wasyluk ,,Budowanie partnerstwa w kontekście wykorzystania funduszy unijnych – w poszukiwaniu nowych wartości rynkowych"

 

 

Po sesji plenarnej miał miejsce panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy mogli zadawać pytania prelegentom lub publicznie podzielić się spostrzeżeniami związanymi z poruszanymi podczas konferencji zagadnieniami.

 

- Tomasz Rumszewicz (Rumszewicz Sailing, reprezentant branży żeglarskiej) – wyraził oburzenie z powodu braku w regionie kadry szkoleniowej dla żeglarzy. Jako prowadzący tego typu szkolenia musi zabezpieczać szkoleniowców z innych regionów.
Zauważył, że w programie konferencji nie było zapisu słowa „żeglarstwo”, co z jego punktu widzenia jest bardzo istotne z uwagi na fakt, iż jest to dominujący sposób wypoczynku na Mazurach. Zasugerował, aby w przyszłości pochylić się nad częścią merytoryczną, mieć na uwadze charakter regionu.
Zwrócił również uwagę na dostępność regionu – jakość dróg, nawiązując tym samym do danych statystycznych – zmniejszenia ilości turystów niemieckich na Mazurach. Zadał również pytanie o powód braku pieniędzy w nowym okresie programowania na gospodarkę turystyczną.
W odpowiedzi uzyskał informację, że w nowej perspektywie finansowania działałań ze środków UE nie ma osobnego priorytetu: turystyka, tak jak miało to miejsce w RPO WiM na lata 2007-213. Nie oznacza to jednak, że środków na turystykę i żeglarstwo nie będzie w ogóle. Ekonomia wody jako jedna z inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur, daje możliwości ubiegania się o środki finanowe na „żeglarstwo”.

 

- Barbara Dawcewicz (Starostwo Powiatowe w Węgorzewie) - wyraziła duże uznanie dla przygotowania konferencji, doboru tematyki. Zapytała także o możliwość zrealizowania wspólnie z samorządem województwa innych projektów turystycznych o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym. W odpowiedzi dostała zapewnienie, iż współpraca samorządu z jednostkami samorządu terytorialnego jest możliwa. Od samorządów tych oczekuje się informacji o potrzebach i obszarach, w których należy prowadzić współpracę.

 

- Krzysztof Piłat (LDG Warmiński Zakątek) – w pracach nad marką regionu Warmii i Mazur, zalecił zwrócić szczególną uwagę na inicjatywy oddolne – społeczności lokalnej. Ludzie ci nie mogą promować się przez kuchnię lokalną, ponieważ jest ona obwarowana wieloma obostrzeniami, na które wpływ ma samorząd województwa. Spostrzeżenie to zostanie przedyskutowane podczas rozpoczynającego się niebawem procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

- Anna Ratkowska-Teliczan (Condo Hotels Managment Ostróda) – zapytała dyrektora Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej o możliwość promowania w magazynie wydawanym przez PROT na rynku skandynawskim również oferty Warmii i Mazur. W odpowiedzi uzyskała informację, iż jest to możliwe poprzez W-M ROT i współpracę w tym zakresie. W sierpniu planuje się spotkanie poświęcone obszarom współpracy W-M ROT i PROT.

 

- Marek Szmit (Hotel Tajty) - zwrócił się z pytaniem, co należy zrobić, aby zminimalizować odpływ kreatywnych kadr?  W odpowiedzi uzyskał informację, iż na przełomie września i października W-M ROT organizuje szkolenie dla branży turystycznej. Dodatkowo Pan Szmit zapewnił o dużej potrzebie wsparcia przedsiębiorców wiedzą, przekazywaną podczas tego typu spotkań organizowanych przez samorząd województwa

 

- Krzysztof Markocki (PIT Olsztyn) – wyraził uznanie dla tematyki konferencji, która się odbyła. Zwrócił uwagę na potrzebę większej ilości podobnych spotkań – nawet w wymiarze roboczym. Zwrócił także uwagę uczestnikom, iż należy w większym stopniu liczyć na działania finansowane przez siebie samych, gdyż pieniądze unijne skończą się. Przyzwyczajanie do dotacji z UE może być zgubne dla działań. Zwrócił uwagę na konieczność wsparcia kadr, a także brak jednego portalu turystycznego skupiającego ofertę Warmii i Mazur.

 

W drugiej części spotkania, równolegle odbyły się trzy sesje warsztatowe prowadzone przez zaproszonych ekspertów. Poszczególne panele dotyczyły praktycznego podejścia do tematów:
1. Jak stworzyć ofertę turystyczną maksymalnie trafiającą w prefenrencje turystów i bazującą na atutach regionu?
2. Jak znaleźć najbardziej dochodowe rynki odbiorów oferty turystycznej i jak zainwestiwać w promocję, żeby zyskać najwięcej?
3. Efektywne rynkowo modele współpracy i platformy sprzedaży oferty turystycznej.

 

Konferencja stała się płaszczyzną wymiany doświadczeń ekspertów i praktyków reprezentujących branżę turystyczną. Podejmowane tematy zainspirowały do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób lepiej wykorzystać potencjał Warmii i Mazur? Poszukiwanie partnerstwa w celu rozwoju ofert turystycznych wydaje się właściwym kierunkiem rozwoju dialogu wśród branży turystycznej i samorządów. Proces ten jest długotrwały i wymaga większego zaangażowania i wytrwałości wszystkich zainteresowanych stworzeniem atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty turystycznej wraz z pakietem usług kierowanych do konkretnych grup turystów. W procesie tym nie można zapominać, że wymagania współczesnego uczestnika ruchu turystycznego są większe i konkretniejsze niż jeszcze kilka lat temu. Swobodny dostęp do informacji oraz otwarte rynki turystyczne całego świata kreują obraz turysty świadomego swoich celów, potrzeb i oczekiwań. Oferowany obecnie produkt turystyczny musi więc posiadać dużą wartość dodaną, dostarczać więcej emocji, przeżyć związanych z poznawaniem.
Stworzenie oferty spełniającej współczesne oczekiwania turystów to proces wymagający posiadania obszernej wiedzy, doświadczenia i trwałego zaangażowania wielu osób reprezentujących różne środowiska. Wniosek ten był wielokrotnie podkreślany podczas sesji plenarnej, dyskusji oraz paneli warsztatowych.
Tematy poruszone podczas konferencji cieszyły się dużym zainteresowaniem. Możliwość bezpośredniego spotkania z ekspertami okazała się dużym wsparciem dla praktyków – przedstawicieli środowisk turystycznych. Uczestnicy zgłosili, iż tego typu wydarzeń, jak ta konferencja, będących platformą do wymiany doświadczeń, konstruktywnych dyskusji powinno być więcej.


Organizacja konferencji potwierdza zasadę, że partnerstwo na rzecz jednego celu przynosi wymierne korzyści. Wspólne finansowanie zadania przez samorząd województwa i powiaty pozwoliło zminimalizować koszty na rzecz osiągnięcia większych korzyści. Konferencja dała możliwość spotkania się szerokiego grona środowisk turystycznych, wymiany doświadczeń oraz poznania w oparciu o wiedzę specjalistów i jednocześnie praktyków, nowych wyzwań, sposobów na wykorzystanie istniejących szans w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej regionu.

 

 

DSC07698DSC07701DSC07759DSC 4500DSC 4525DSC 4529DSC 4549DSC 4558DSC 4575DSC 4664DSC 4706DSC 4731DSC 4812DSC 4833DSC 4870DSC 4976DSC 5001DSC 5007DSC 5188