Artykuły z kategorii

Produkt z Warmii i Mazur

 

 

Projekt zakłada wszechstronną i kompleksową promocję produktów i usług z terenu Warmii i Mazur na terenie całego kraju przez co możliwe będzie osiągnięcie wzrostu potencjału gospodarczego regionu oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez promowanie i podnoszenie jakości życia mieszkańców miast oraz lepsze spełnianie oczekiwań osób odwiedzających miasta. Projekt ten jest narzędziem promocji produktów regionalnych i usług.

 

 

W wyniku analizy zidentyfikowane zostały następujące problemy wskazujące na konieczność realizacji niniejszego projektu:
-    mało rozpowszechnione i rozpoznawane na terenie kraju i za granicą produkty i usługi charakterystyczne dla regionu,
-    postrzeganie gospodarki jako nienowoczesnej i mało innowacyjnej,
-    słabo rozwinięta przedsiębiorczość,
-    postrzeganie regionu jako mało perspektywicznego,
-    mało spójne działania marketingowe prowadzone osobno przez samorządy.
-    
Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionu Warmii i Mazur poprzez stworzenie 1 produktu regionalnego w postaci marki „Produkt Warmia Mazury” w latach 2014-2015.

 

Cele szczegółowe:
1.    Wykreowanie 1 produktu regionalnego w postaci marki „Produkt Warmia Mazury” poprzez organizację opracowanie 1 księgi znaku „Produkt Warmia Mazury” oraz jego rejestrację w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante,
2.    Wdrożenie systemu planowania działań promocyjnych spójnego z dotychczasowymi działaniami i ograniczającego możliwość powielania tych samych, niepotrzebnych działań poprzez organizację 2-letniej spójnej kampanii promocyjnej i informacyjnej produktu regionalnego w postaci marki „Produkt Warmia Mazury”,
3.    Wykreowanie 1 produktu regionalnego w postaci marki „Produkt Warmia Mazury” poprzez organizację 2-letniej kampanii informacyjnej i promocyjnej o zasięgu regionalnym i krajowym,
4.    Wykreowanie 1 produktu regionalnego w postaci marki „Produkt Warmia Mazury” poprzez organizację 11 wydarzeń promocyjnych marki "Produkt Warmia Mazury",
5.    Przyznanie prawa do korzystania z marki „Produkt Warmia Mazury” min. 80 podmiotom do końca I półrocza 2015 r.
Projekt jest komplementarny w stosunku do dotychczasowych działań związanych z poprawą jakości, dziedzictwem kulinarnym i tworzeniem sieci miast dobrego życia.


Czas realizacji: 1.01.2014 – 30.06.2015 r.

 

Wartość projektu                              -  1 764 691,27
W tym:  dotacja Unii Europejskiej   - 1 499 987,57
         wkład własny                           -    264 703,70

 

 

 

Produkt regionalny Województwa Warmińsko-Mazurskiego – cykl konkursów”

 

 

Projekt zakłada organizację i wypromowanie cyklu konkursów „Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur” oraz „Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości” propagujących regionalne produkty i usługi wysokiej jakości oraz wdrażanie filozofii Zarządzania przez Jakość (TQM) w taki sposób, aby były one rozpoznawalne i kojarzony z pozytywnym wizerunkiem zarówno w regionie, w kraju, jak i zagranicą. Pozwala to na wzrost aktywności społeczno-gospodarczej oraz konkurencyjności gospodarki.    Realizacja projektu pozwala na wzmocnienie konkurencyjności regionu i podmiotów gospodarczych na w nim działających, zwiększenie jego atrakcyjności poprzez wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, zwiększenie aktywności działających na tym terenie organizacji turystycznych i podmiotów gospodarczych. Zwiększenie nakładów na promocję regionalną służy optymalnemu wykorzystaniu istniejących na tym obszarze walorów i potencjału w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu.

 

W ramach niniejszego projektu realizowana jest promocja produktów i usług regionalnych poprzez:    
– zorganizowanie corocznej Gali Jakości w Olsztynie w latach 2010-2015,        
– zorganizowanie konkursów „Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur” oraz „Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości”,
– opracowanie i przeprowadzenie promocji za pomocą folderów promocyjnych opisujących uczestników/laureatów konkursów,                  
– organizacja i przeprowadzenie krajowej i zagranicznej promocji konkursów za pomocą artykułów i ogłoszeń w prasie lokalnej, ogólnopolskiej i zagranicznej (w tym w wersji anglojęzycznej),
– opracowanie i emisja spotów reklamowych w TV i radio.

 

Wartość projektu – 1.723.175,94 zł
W tym dotacja UE – 1.444.299,60 zł
Wkład własny – 278.876,34 zł

 

 

rpo logotypy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013