Artykuły z kategorii

„Kalendarz imprez promujących produkt regionalny Warmii i Mazur”

 

Projekt zakłada wszechstronną promocję cyklu imprez dotyczących produktów regionalnych organizowanych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w taki sposób, aby były one rozpoznawalne i kojarzone z pozytywnym wizerunkiem zarówno w regionie, w kraju, jak i zagranicą. Pozwala to na wzrost aktywności społeczno-gospodarczej oraz konkurencyjności gospodarki.    

 

Realizacja projektu pozwala na wzmocnienie konkurencyjności regionu i podmiotów gospodarczych na w nim działających, zwiększenie jego atrakcyjności poprzez wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, zwiększenie aktywności działających na tym terenie organizacji turystycznych i podmiotów gospodarczych. Zwiększenie nakładów na promocję regionalną służy optymalnemu wykorzystaniu istniejących na tym obszarze walorów i potencjału w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu.

 

W ramach niniejszego projektu realizowana jest promocja imprez dotyczących produktów regionalnych:                   
- opracowanie i druk folderów promujących organizowane imprezy dotyczące produktów regionalnych
- opracowanie i umieszczenie wkładek reklamowych w prasie,
- opracowanie, druk oraz wynajęcie billboardów promocyjnych,
- reklama w TV,
- reklama w magazynach turystycznych i specjalistycznych,
- reklama radiowa,
- opracowanie, aktualizacja, administracja i pozycjonowanie strony internetowej,
- organizacja konferencji prasowych promujących cykl imprez dotyczących produktów regionalnych.

 

 

Strona projektu: produktregionalny.warmia.mazury.pl

 


Wartość projektu - 1.691.176,00 zł
W tym dotacja UE - 1.437.499,60 zł
wkład własny - 253.676,40 zł

 

 

rpo logotypy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

 

 

 

 


„Dziedzictwo Kulinarne Warmii Mazur i Powiśla produktem regionalnym”

 

Projekt promuje produkty kulinarne, markę, logo Sieci, oraz regionów objętych projektem w taki sposób aby obszar ten był rozpoznawalny i kojarzony z pozytywnym wizerunkiem zarówno w regionie, w kraju, jak i zagranicą. Pozwala to na wzrost aktywności społeczno-gospodarczej oraz konkurencyjności gospodarki, której główną gałęzią mają być przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej i turystycznej. Działania promocyjne założone w projekcie swoim zasięgiem obejmować będą cały region Warmii, Mazur i Powiśla oraz obszary poza województwem warmińsko-mazurskim (cały kraj i zagranicę). Festyn Dziedzictwo Kulinarne Warmii, Mazur i Powiśla zorganizowany będzie natomiast na terenie miasta Olsztyn.

 

Realizacja projektu pozwala na wzmocnienie konkurencyjności regionu i podmiotów gospodarczych w nim działających pod kątem oferty turystycznej gastronomicznej, zwiększenie jego atrakcyjności poprzez wyeksponowanie dziedzictwa kulinarnego, zwiększenie aktywności działających na tym terenie organizacji turystycznych i podmiotów gospodarczych w jej kształtowaniu i promocji. Zwiększenie nakładów na promocję regionalną – służy optymalnemu wykorzystaniu istniejących na tym obszarze walorów turystycznych i potencjału w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu.

 

W ramach niniejszego projektu realizowana jest promocja regionalna województwa poprzez Sieć Dziedzictwa Kulinarnego i promocja regionalnych produktów kulinarnych:
- opracowanie, wydawanie i dystrybucję materiałów promocyjnych popularyzujących dziedzictwo kulinarne regionu i wartości kulturalne tego obszaru;
- organizowanie corocznego, cyklicznego Festynu „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle” w Olsztynie w latach 2010-2015        
- opracowanie i przeprowadzenie promocji regionalnych potraw i produktów za pomocą materiałów promocyjnych dotyczących (profesjonalnie wydany przewodnik kulinarny)
- przeprowadzenie krajowej i zagranicznej promocji turystycznej obszaru za pomocą spotów reklamowych w TV

 


Wartość projektu - 1.760.176,00 zł
W tym dotacja UE - 1.496 149,60 zł
Wkład własny - 264.026,40 zł

 

rpo logotypy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013