Artykuły z kategorii

Program „Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004-2013” realizuje wymienione założenia Strategii Województwa poprzez modernizację infrastruktury technicznej i programowej nauczania zawodowego, stworzenie Centrów Kształcenia Ustawicznego, podniesienie poziomu usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur przez oznakowanie regionalne restauracji, hoteli i gospodarstw agroturystycznych, wywołanie popytu na wysokiej jakości żywność pochodzącą z regionu oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez organizowanie sieci małych restauracji oznakowanych regionalnie.

,,Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych ", realizowany jest w ramach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Beneficjent projektu:

Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Partnerami w projekcie są: Fundacja ,,Wspieranie i promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach" oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (jednostka naukowa).

Wybór beneficjenta wynika z zawartego porozumienia w sprawie realizacji programu "Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004-2013" z dnia 5 lutego 2008 r., którego stronami są m.in. organy założycielskie szkół objętych projektem (miasto Olsztyn, miasto Elbląg, powiat Ełcki, powiat szczycieński), jednostka naukowa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) oraz województwo warmińsko-mazurskie. Zgodnie z porozumieniem rolę koordynatora realizacji programu pełni Departament Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.