Artykuły z kategorii

JPGSamorząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął działania dotyczące wykreowania produktu regionalnego w postaci marki „Produkt Warmii i Mazur”. W tym celu opracowany został specjalny znak o tej nazwie wraz regulaminem jego stosowania. Celem głównym tego działania jest wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionu Warmii i Mazur. Wykreowanie znaku następować będzie na przestrzeni najbliższych miesięcy poprzez specjalną kampanię informacyjno-promocyjną o zasięgu regionalnym (I etap) i krajowym (II etap).

 

Projekt jest uzupełnieniem realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie działań:
- Sieć Dziedzictwo kulinarne Warmii, Mazur i Powiśla jako wyróżnik części dotyczącej żywności lokalnej i tradycyjnej.
- Konkurs: Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur jako wyróżnik wysokiej jakości produktów i usług.  
- Konkurs: Warmińsko-Mazurska nagroda jakości jako wyróżnik jakości zarządzania
- Projekt: „Kalendarz imprez promujących produkt regionalny Warmii i Mazur” jako promocja produktów i usług żywnościowych z regionu.

 

Korzyści dla przedsiębiorców/ producentów produktów i usług z regionu Warmii i Mazur w związku z realizacją przedmiotowego projektu:
1. lepsze rozpoznawanie przez potencjalnych klientów produktów z Warmii i Mazur,
2. pośredni wzrost przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców z Warmii i Mazur,
3. wzrost zainteresowania produktami z Regionu Warmii i Mazur przez potencjalnych klientów,
4. możliwość wzięcia udziału w kampanii promocyjnej o zasięgu regionalnym i krajowym.  

 

Zasady ubiegania się o używanie znaku „Produkt Warmia Mazury” są określone szczegółowo w regulaminie. Podstawowym warunkiem przyjęcia jest miejsce wytwarzania produktu, miejsce prowadzenia usługi.

 

Dostęp przedsiębiorców (producentów produktów i usług) do udziału w kampanii oraz uzyskanie prawa do znaku jest bezpłatny. Każdy przedsiębiorca, który uzyska prawo do korzystania z znaku będzie miał równy dostęp do projektu.

 

Certyfikowane mogą być wszystkie produkty wytwarzane przez firmy mające swoje siedziby na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w takich dziedzinach jak:
- produkty rzemieślnicze,
- produkty przemysłowe,
- usługi rzemieślnicze,
- usługi turystyczne,
- usługi gastronomiczne,
- usługi medyczne,
- wydarzenia ze sfery kultury, sportu, rekreacji, itp.,
- produkty i usługi inne.

 

UWAGI
- ze znakowania wyłączone są produktów wymienionych w załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu UE (produkty żywnościowe),
- znak stosowany może być na terytorium RP,
- producent winien przestrzegać zasad ochrony środowiska.

 

PLIKI DO POBRANIA:

- Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu znaku „Produkt Warmia Mazury”
- Regulamin znaku „Produkt Warmia Mazury”
- Formularz wniosku o przyznanie znaku „Produkt Warmia Mazury”

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

PRODUKT WARMII I MAZUR NA FACEBOOK