Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 roku i zaprasza do składania ofert.

Priorytety dotyczące zadań z zakresu turystyki:

1) Renowacja szlaków turystycznych na terenie Polski (zadanie nie obejmuje wytyczania nowych szlaków, jedynie konserwację już istniejących na terenie Polski); zadanie wymagać będzie pozyskania niezbędnych zgód i pozwoleń na prace renowacyjne, których dołączenie będzie wymagane przy rozliczeniu projektu; termin realizacji zadania od 1 marca do 31 października 2017 roku.
2) Opracowanie i przeprowadzenie kampanii społecznych dotyczących bezpiecznego wypoczynku (zadanie obejmuje m.in. opracowanie planu działań, przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej, aplikacje mobilne oraz działania promocyjne, w tym zapewnienie materiałów informacyjnych; oferta musi określać liczbę i charakterystykę odbiorców (np. dzieci, młodzież szkolna, osoby starsze, rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne); termin realizacji zadania od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
3) Budowa i upowszechnianie sieci turystycznych marek terytorialnych (zadanie obejmuje m.in. opracowanie strategii sieci turystycznych marek terytorialnych wraz z działaniami promocyjnymi; zadanie powinno być zgodne z innymi dokumentami strategicznymi związanymi z rozwojem turystyki w regionie; termin realizacji zadania od 1 marca do 30 listopada 2017 roku.

Wysokość środków publicznych na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2017 roku wyniesie 2 mln zł. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.msit.gov.pl) w terminie do 28.02.2017 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI