Artykuły z kategorii

Kanał Elbląski

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku”. Jest to dokument wykonawczy do „Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”.

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu służyć będą realizacji wizji turystyki, jako:
- nowoczesnej i otwartej gospodarki turystycznej, opartej na inteligentnych specjalizacjach turystycznych w polskich regionach,
- jednego z kluczowych sektorów rozwoju polskich regionów i kraju,
- wzmacniającego konkurencyjność kraju w Unii Europejskiej.

Kompleksowe działania skoncentrowane zostały wokół następujących obszarów priorytetowych:
- konkurencyjna i innowacyjna turystyka,
- nowoczesny system zarządzania turystyką,
- kompetentne kadry dla turystyki,
- turystyka jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego, zwiększający spójność społeczną i gospodarczą regionów.

Celem głównym Programu jest „Wzmocnienie rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej turystyki poprzez wspieranie przedsiębiorstw, organizacji i instytucji oraz inicjatyw sektora turystyki”.

Realizacja zadań koncentrować się będzie wokół czterech celów operacyjnych:
1. rozwoju innowacyjności, atrakcyjności, jakości usług i produktów turystycznych, jako czynnika konkurencyjnej gospodarki turystycznej,
2. wzmocnienia aktywności społecznej i przedsiębiorczości w sektorze gospodarki turystycznej oraz zwiększenia kompetencji kadr w zarządzaniu przedsiębiorczością turystyczną,
3. promocji markowych produktów turystycznych kraju i regionów oraz specjalizacji gospodarczych opartych na turystyce,
4. zagospodarowania i modernizacji przestrzeni dla rozwoju turystyki i infrastruktury turystycznej przy zachowaniu ochrony środowiska i zastosowaniu ekoinnowacyjnych technologii.

System zarządzania Programem oparty został na koordynacji działań instytucji krajowych, regionalnych i lokalnych. Kluczowym czynnikiem jest partnerstwo i budowa powiązań pomiędzy instytucjami podmiotami i przedsiębiorcami na poziomie krajowym oraz regionalnym. Pozwoli to na wykorzystanie w procesie wdrażania Programu udziału wielu instytucji publicznych poziomu centralnego i regionalnego, przedsiębiorstw sektora turystycznego oraz organizacji turystycznych.

Szczególną rolę w systemie wdrażania Programu odgrywać będzie upowszechnianie rozwoju klastrów, co przyczyni się do budowy przewagi konkurencyjnej polskiej turystyki oraz wsparcie projektów turystycznych w formule PPP. Kluczowe znaczenie przypisano też koordynacji systemu certyfikacji usług turystycznych, co wpływać będzie na wzrost ich jakości. Efektywnemu wdrażaniu Programu służyć będą także wyniki prac planowanego do utworzenia Obserwatorium Turystyki.

Zadania związane z realizacją Programu finansowane będą przez poszczególne podmioty w ramach ich budżetów i nie będą wiązać się z koniecznością generowania dodatkowych obciążeń dla sektora finansów publicznych, w tym zwłaszcza dla budżetu państwa i budżetów samorządu terytorialnego.

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki