Artykuły z kategorii

 

Spotkania ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Cittaslow co roku odbywają się w ostatnią niedzielę września.

 


Tego dnia, każde Cittaslow może zorganizować jedną lub więcej lokalnych inicjatyw w celu promocji i propagowania idei wspólnych działań.


„Musimy szanować i kochać Ziemię, naszą „Matkę Ziemię”, jak mówi Carlo Petrini, i jest to możliwe, pod warunkiem, że każdy będzie realizował projekty Cittaslow, dzień po dniu, każdy z nas – burmistrzowie miasteczek Cittaslow, mieszkańcy i goście, przedsiębiorcy i decydenci – czyniąc tym wkład dla „czystszego, lepszego i sprawiedliwszego” świata.

 


Chodzi o sprawy, którymi zajmuje się Cittaslow: polityka środowiskowa (energia, transport – rowery i ścieżki piesze, zmiany klimatu, zużycie i ochrona gleby, poprawa krajobrazu, bioróżnorodność, etc.), polityka społeczna (integracja, odpowiedzialność społeczna, edukacja, tożsamość, etc.), rolnictwo i ryneczki Cittaslow z lokalnymi produktami etc, zrównoważona turystyka, świadomość mieszkańców bycia pozytywną kontrkulturą, co jest w dzisiejszych czasach bardziej potrzebne, niż wydawałoby się, kiedy kryzys systemu paliwowego, żywności i finansów połączony jest z kryzysem relacji, wartości i perspektyw jakości życia dla przyszłych pokoleń.


„Przyszłość Cittaslow” jest perspektywą dla burmistrzów, mieszkańców 189 stowarzyszonych Cittaslow, rozsianych w 29 różnych krajach. „Przyszłość Cittaslow” jest propozycją na „pozytywne skażenie”, które poprzez małe Cittaslow, angażuje duże metropolie i całe społeczeństwo z pozytywnym efektem na cały ślad ekologiczny globalnej działalności człowieka.


W najbliższą niedzielę (28 września 2014) każde Cittaslow z naszego ruchu powinno zrealizować swój własny program co najmniej jednego wydarzenia na temat “Cittaslow” na swoim terenie. Wydarzenia są w całości organizowane i finansowane na poziomie lokalnym, ale otrzymują wsparcie Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow (strona internetowa, blog, międzynarodowa agencja prasowa, publikacje, design graficzny, etc.). Organizowane wydarzenia mogą się różnić w zależności od możliwości i doświadczenia każdego Cittaslow.

 

W programie będą organizowane ryneczki Cittaslow aż po demonstracje i informacje organizowane przez Terra Madre; publiczne spotkania, które zilustrują sens / korzyści „Bycia Cittaslow” w różnych społecznościach po wystawy fotograficzne z osobowościami życia slow, projektami i designem ilustrującym życie slow naszych miasteczek; inicjatywy szkoleniowe dotyczące smaku i życia slow dla szkół, promocja miejskich ogródków edukacyjnych w szkołach i na uniwersytetach po muzyczne spektakle z prezentacją rękodzieła i sztuki ulicznej, jak również producentów żywności tzw. „krótkiego łańcucha żywności”; warsztaty na temat zrównoważonego rozwoju i krajobrazu skierowane do mieszkańców i lokalnych decydentów po wystawy technologii dot. oszczędzania i recyklingu, ochrony środowiska, ze szczególnym odniesieniem do technologii wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 

Zalecane są także demonstracje i działania informacyjne, ponieważ mają na celu zwiększenie poczucia „społecznej odpowiedzialności” wśród członków lokalnej społeczności. Również wymiana doświadczeń w obszarze kultury pomiędzy różnymi ludźmi, projekty dotyczące integracji społecznej i projekty pomocowe, konferencje z naukowcami i ekspertami pracującymi w różnych obszarach łączących się z działaniami Cittaslow.


ZOBACZ PROGRAM