Artykuły z kategorii

Barszcz Sosnowskiego

300 tysięcy złotych przeznaczył WFOŚiGW w Olsztynie na działania związane z usuwaniem barszczu Sosnowskiego. Beneficjentami środków mogą być jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

Środki można pozyskać na usługi związane z wykonaniem zabiegów likwidacji barszczu Sosnowskiego, zakup środków chemicznych, oprysków, komponentów umożliwiających realizację zabiegów, a także na zabezpieczenie miejsca wykonywania prac.

Ilustracja do tekstu

W Ełku uruchomiono stację monitoringu jakości powietrza. Stacja zlokalizowana jest na terenie stadionu miejskiego MOSIR w Ełku, przy ul. Piłsudskiego 27. Monitoring powietrza nadzoruje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Stacja monitoringu powietrza na bieżąco prowadzi badania w systemie automatycznym, a wyniki pomiarów można śledzić na stronie: www.powietrze.wios.olsztyn.pl - znaleźć tam można dane ze wszystkich stacji pomiarowych w województwie warmińsko-mazurskim, tj. w Ełku, Elblągu, Ostródzie, Olsztynie, Mrągowie i Gołdapi

Ilustracja do tekstu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza do konsultacji projektów uchwał sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie Obszarów Chronionego Krajobrazu: Doliny Pasłęki, Doliny Środkowej Łyny oraz Rzeki Liwy.

Zaproszenie skierowane jest do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy sfery zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Logo Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie zaprasza na spotkanie z z Danielem Doktórem przyrodnikiem, opiekunem ostoi ptaków IBA.

Tytuł prelekcji to „Sytuacja koników polskich w rezerwacie przyrody Jeziora Siedmiu Wysp”.