Artykuły z kategorii

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) - nowe uregulowania prawne w zakresie gospodarki odpadami

 

W dniu 23 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, zwana dalej nową ustawą o odpadach), która zastępuje obowiązującą dotychczas ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Nowa ustawa o odpadach implementuje przede wszystkim unijną dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów. Ustawa wprowadza nowe definicje takie jak: sprzedawca odpadów (dealer), pośrednikw obrocie odpadami (broker) i zapobieganie powstawaniu odpadów. Nieznacznej zmianie ulega również definicja odpadu, której doprecyzowaniu służą: nowe wyłączenia, uznanie substancji/przedmiotu za produkt uboczny oraz nowe pojęcie utraty statusu odpadu. Niektóre dotychczasowe terminy (np. odzysk, recykling) istotnie zmieniono. Ustawa reguluje obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, sprzedawców i pośredników w obrocie nimi oraz organów administracji publicznej.

 

W nowej ustawie o odpadach zrezygnowano z wymagań formalnoprawnych związanych z wytwarzaniem odpadów, w przypadkach w których dotychczas wymagane było uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami lub złożenie informacji o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami.

 

W związku z czym:
- zgodnie z treścią art. 231 ust. 1 nowej ustawy o odpadach, decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, wygasają z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem art. 232 ust. 3;

 

- zgodnie z art. 232 ust. 3 ustawy o odpadach decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami zachowują ważność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;

 

- zgodnie z art. 231 ust. 2 nowej ustawy o odpadach Informacje o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, złożone na podstawie przepisów dotychczasowych, tracą ważność z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy;

 

- zarządzający istniejącym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach składowiskiem odpadów jest obowiązany złożyć wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy art. 240 ust. 1). Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów wydana na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, wygasa z dniem, z którym decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, stanie się ostateczna (art. 240 ust. 3).

 

Regulacje dotyczące zezwoleń na zbieranie odpadów, odzysk lub unieszkodliwianie, transport oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów:

 

- wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów zgodnie z art. 232 ust. 1 ustawy stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Zezwolenia te zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 23 stycznia 2013 r.;

 

- w myśl art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.) dodanego przez art. 207 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne, wytwarzanych w związkuz eksploatacją instalacji. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zgodnie z art. 231 ust. 3 zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane;

 

- zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do czasu utworzenia „rejestru”. Do czasu utworzenia rejestru, do wydawania zezwoleń na transport odpadów, zgodnie z art. 233 ust. 1 stosuje się przepisy dotychczasowej ustawy o odpadach.

 

Sprawy wszczęte na podstawie przepisów dotychczasowych i niezakończone przed wejściem w życie nowej ustawy o odpadach - podlegają umorzeniu.

 

Szczegółowe informacje o wymogach dla konkretnych pozwoleń i zezwoleń środowiskowych, można znaleźć na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.