Artykuły z kategorii

OPŁATA PRODUKTOWA

 

Przedsiębiorca, który wprowadza na rynek krajowy produkty w opakowaniach lub/i opony, czy też oleje smarowe zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm) powiązanym  z art. 10 i art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz 607, z późn. zm.) jest obowiązany do złożenia sprawozdania OŚ-OP1 o opłacie produktowej Marszałkowi Województwa właściwemu ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, w terminie do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Szczegółowe informacje oraz do pliki do pobrania znajdują się TUTAJ.

 

 

 

 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI

 

Posiadacz odpadów, w tym wytwórca komunalnych osadów ściekowych zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm) powiązanym z art. 37 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) jest obowiązany do sporządzenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwienia tych odpadów i przekazania go marszałkowi województwa, właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania, w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zgodnie z art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), jest obowiązany do sporządzenia oraz przekazywania marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w terminie do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Szczegółowe informacje oraz do pliki do pobrania znajdują się TUTAJ.

 

 

 

 

OPAKOWANIA

 

Producent, importer, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporter i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888) w związku z art. 73 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) są obowiązani do składania właściwemu marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o masie wytworzonych (OPAK-1), przywiezionych z zagranicy (OPAK-2) oraz wywiezionych za granicę (OPAK-3) z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku, w terminie do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Szczegółowe informacje oraz do pliki do pobrania znajdują się TUTAJ.

 

 

 

 

AZBEST I PCB

 

Wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska zgodnie z art. 162 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) powinien przedkładać marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania w terminie do 31 stycznia każdego roku.

 

Szczegółowe informacje oraz do pliki do pobrania znajdują się TUTAJ.

 

 

 

 

POJAZDY WYCOFANE Z EKSPLOATACJI

 

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm) powiązanym z art. 30 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1162 z późn. zm.) jest obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji. Powyższe sprawozdanie przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przekazuje Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz marszałkowi województwa w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Szczegółowe informacje oraz do pliki do pobrania znajdują się TUTAJ.

 

 

 

 

BATERIE I AKUMULATORY

 

Obowiązki wprowadzających, zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory; prowadzących zakłady przetwarzania oraz sprzedawców detalicznych baterii i/lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 z późn. zm.).

 

Ustawa odnosi się do baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użycia oraz niezależnie od tego, czy stanowią przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów, odnosi się również do odpadów powstałych z baterii i akumulatorów, w tym reguluje zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów.

 

Szczegółowe informacje, wykaz miejsc odbioru i punktów zbierania zużytych baterii i akumulatorów oraz do pliki do pobrania znajdują się TUTAJ.

 

 

 

 

ENERGIA ODNAWIALNA

 

Podnoszenie świadomości społecznej, realizowanie zadań w zakresie ochrony środowiska naturalnego i poszanowania energii, jak również w zakresie promocji sprzyjającego ochronie środowiska wykorzystania energii jest głównym celem powołanej w drodze uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej”  Sp. z o. o.  

 

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.