Artykuły z kategorii

ŁOWIECTWO

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2013, poz. 1226 z późn. zm.) administrację w zakresie łowiectwa sprawuje samorząd województwa.

Terminy zakończenia okresów zbioru poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dla celów zachowania uprawnień do wypłaty odszkodowania za szkody łowieckie określa załącznik do uchwały NR XXX/590/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 września 2013 r. (obowiązuje od 23.10.2013 r.).

Podział Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie zawierający wykaz obwodów łowieckich z wyszczególnieniem ich dotychczasowej i nowej numeracji wraz z powierzchnią i opisem oraz mapą z wyznaczonymi granicami obwodów łowieckich określa Uchwała Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r.

Podział Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie wraz z ich numeracją, jest dostępny publicznie w systemie informacji przestrzennej „Atlas Warmii i Mazur”  (instrukcja: aby na mapie województwa warmińsko-mazurskiego wyświetlić warstwę „Obwody łowieckie”, należy zaznaczyć właściwe pole wyboru w oknie „Zawartość mapy”, widocznym po lewej stronie mapy, w zakładce „Warstwy")

Formularz zgłoszenia szkody powstałej w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) do pobrani a TUTAJ.

Szczegółowe informacje oraz treści uchwał do pobrania znajdują się TUTAJ.

OCHRONA PRZYRODY

W związku z art. 16, 23, 91, 95 i 105 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.) samorząd województwa związany jest z zarządzaniem parkami krajobrazowymi oraz obszarami chronionego krajobrazu.

Szczegółowe informacje oraz treści uchwał do pobrania znajdują się na stronach internetowych BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: