Wydział/Departament:

Biuro Geologa Wojewódzkiego

Termin załatwienia:

Informację dotyczącą opłaty za wydobytą kopalinę należy składać do 31 lipca za I półrocze oraz do 31 stycznia za II półrocze, są to również terminy uiszczania opłat eksploatacyjnych.

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Kowalczyk, Paweł Merda
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Biuro Geologa Wojewódzkiego
ul. Pstrowskiego 28 b
10-602 Olsztyn

Telefon kontaktowy:

89 521 94 93

Miejsce załatwienia sprawy, miejsce odbioru:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Biuro Geologa Wojewódzkiego
ul. Pstrowskiego 28 b
10-602 Olsztyn

Wymagane dokumenty:

Wzór informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę

Czas realizacji:

Bez zbędnej zwłoki

Opłaty:

Przedsiębiorca samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej i przed upływem miesiąca następującego po półroczu (tj. do dnia 31 stycznia i 31 lipca) wnosi ją, bez wezwania, na rachunki bankowe gminy, na terenie, której prowadzi wydobycie (w wysokości 60% naliczonej opłaty) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w wysokości 40% naliczonej opłaty). Jeżeli ostatni dzień ww. terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień tego terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
W tym samym terminie przedsiębiorca przedstawia organowi koncesyjnemu, gminie i NFOŚiGW kopie dowodów dokonanych wpłat wraz z informacją zawierającą dane identyfikujące przedsiębiorcę, nazwę złoża, numer koncesji, rodzaj i ilość wydobytej kopaliny, przyjętą stawkę oraz wysokość ustalonej opłaty, w tym przypadającej gminie oraz NFOŚiGW. Jeżeli wydobycie prowadzi się na terenie więcej niż jednej gminy - w informacji określa się również ilość kopaliny wydobytej z terenów poszczególnych gmin, a także wysokość przypadającej na nie opłaty eksploatacyjnej.
Jeżeli wysokość opłaty należnej za półrocze nie przekracza 300 zł, obowiązek jej zapłaty nie powstaje; nie zwalnia to z obowiązku przedłożenia odpowiedniej informacji do organu koncesyjnego, gminy oraz NFOŚiGW.
Lista stawek opłat eksploatacyjnych została określona w załączniku do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981). Przy obliczaniu należnych opłat eksploatacyjnych stosuje się zasady zaokrągleń określone w art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), tj. kwotę opłaty eksploatacyjnej powstałej, jako iloczyn stawki i ilości wydobytej kopaliny zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Nie zaokrągla się kwot należnych gminie oraz NFOŚiGW.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

Organ koncesyjny w razie stwierdzenia, że przedsiębiorca nie dokonał wpłaty opłaty w terminie lub dokonał wpłaty w wysokości innej niż należna wydaje decyzję określającą wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613)