Wydział/Departament:

Biuro Geologa Wojewódzkiego

Nazwa sprawy:

Wygaśnięcie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża

Termin załatwienia:

1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - 2 miesiące

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Bryk, Małgorzata Bożyk – Rynio, Karolina Klepacka
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Biuro Geologa Wojewódzkiego
ul. Pstrowskiego 28 B
10-602 Olsztyn

Telefon kontaktowy:

(89) 521 94 91 -  Agnieszka Bryk
(89) 521 94 92 -  Karolina Klepacka
(55) 233 75 74 wew. 114 - Małgorzata Bożyk- Rynio

Miejsce załatwienia sprawy, miejsce odbioru:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Biuro Geologa Wojewódzkiego
ul. Pstrowskiego 28 B
10-602 Olsztyn

Wymagane dokumenty:

Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia koncesji z podaniem numeru koncesji, daty jej wydania, nazwy organu wydającego oraz wszystkich  zmian.

 Czas realizacji:

1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - 2 miesiące

Opłata skarbowa:

10,00 zł
Opłatę należy wnieść na konto lub w kasie Urzędu Miasta Olsztyna (Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn),
Nr konta: 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:

Koncesja wygasa:

  1.  z upływem czasu, na jaki została udzielona;
  2. jeżeli stała się bezprzedmiotowa;
  3. w przypadku śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną;
  4. w przypadku likwidacji przedsiębiorcy innego niż wymieniony w pkt 3;
  5. w przypadku jej zrzeczenia się.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz.196),
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232
z późn. zm.),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012 r.  poz.1282 z późn. zm.)

Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Bryk
Osoba, która odpowiada za treść informacji: Jan Szymborski