Artykuły z kategorii

Zakres działalności samorządu województwa reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), zgodnie z którą wykonuje on m.in. zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami w zakresie ochrony środowiska.

 

Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa oraz prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

 

Samorząd województwa, w celu poprawy stanu środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego ludności przy zachowaniu ciągłości działań związanych z tworzeniem warunków zrównoważonego rozwoju regionu, opracowuje odpowiednie plany dokumenty strategiczne.

 

Dokumenty strategiczne oraz akty prawa miejscowego znajdują się TUTAJ.