Artykuły z kategorii

 

Zgodnie z art. 43 ust. 3b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.), Marszałek Województwa zobowiązany jest do przedłożenia Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, nie później niż do 31 marca, sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, zawierającego:
1)    wykaz aglomeracji,
2)    informację o stanie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej
i oczyszczalnie ścieków komunalnych,
3)    informację o postępie realizacji przedsięwzięć określonych w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych,
4)    informację o ilości wytworzonych w ciągu roku Mg suchej masy osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków komunalnych aglomeracji oraz sposób postępowania z tymi osadami z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne.

 

Art. 43 ust. 3c ww. ustawy stanowi, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada marszałkowi województwa corocznie, nie później niż do dnia 28 lutego, informacje o których mowa w ust. 3b, za rok ubiegły.

 

Sprawozdania z wykonania KPOŚK w województwie warmińsko-mazurskim
WM_KPOSK_2006
WM_KPOSK_2007
WM_KPOSK_2008
WM_KPOSK_2009
WM_KPOSK_2010
WM_KPOSK_2011
WM_KPOSK_2012