W celu realizacji zadań w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków komunalnych, wynikających z Traktatu Akcesyjnego, został sporządzony przez Ministra Środowiska „Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych”.

 

Zgodnie z art. 146 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 ze zm.) aglomeracje, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) wyznacza sejmik województwa w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin oraz uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej.   


Projekt planu aglomeracji powinien zawierać następujące informacje:

 

CZĘŚĆ OPISOWA
1)    Lokalizacja aglomeracji, w tym wykaz miejscowości wchodzących w skład aglomeracji.

2)    Opis sieci kanalizacyjnej, w tym:
a)    Długość i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy);
b)    Długość i rodzaj planowanej do wybudowania sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy; wskazanie źródła finansowania planowanej inwestycji);
c)    Liczba mieszkańców stałych obsługiwanych przez istniejącą sieć;
d)    Liczba mieszkańców stałych obsługiwanych przez planowaną do realizacji sieć kanalizacyjną;
e)    Liczba turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym, obsługiwanych przez istniejącą sieć kanalizacyjną;
f)    Liczba turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym, obsługiwanych przez planowaną do realizacji sieć kanalizacyjną;
g)    Wskaźnik długości sieci, przedstawienie sposobu jego wyliczenia.

 

3)    Opis gospodarki ściekowej, w tym:
a)    Lokalizacja oczyszczalni ścieków;
b)    Przepustowość oczyszczalni ścieków;
c)    Typ oczyszczalni ścieków;
d)    Odbiornik ścieków oczyszczonych (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym);
e)    Ilość, rodzaj i skład ścieków komunalnych powstających na terenie gminy oraz odprowadzanych zbiorczą siecią kanalizacyjną do oczyszczalni, w tym informacja
o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy;
f)    Ilość, rodzaj i skład ścieków przemysłowych odprowadzanych zbiorczą siecią kanalizacyjną do oczyszczalni;
g)    Wartości wskaźników zanieczyszczeń lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika;
h)    Informacja o zakładach, których podłączenie do systemów kanalizacji zbiorczej jest planowane;
i)    Równoważna liczba mieszkańców (RLM), przedstawienie sposobu jej wyliczenia oraz uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

 

4)    Informacja o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierająca oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

 

5)    Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierająca oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

 

6)    Informacja o formach ochrony przyrody zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego za formę ochrony przyrody.

 

7)    Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji (podać nazwę, numer oraz datę podjęcia uchwały ustanawiającej te dokumenty).

 

8)    Uzasadnienie zmiany aglomeracji.

 


CZĘŚĆ GRAFICZNA
Granice obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej gminy bądź jej obszaru współtworzącego aglomerację należy przedstawić na mapie ewidencyjnej gruntów w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.

 

Na mapie należy oznaczyć:
1)    granice obszaru objętego i przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej (wzdłuż zewnętrznych granic działek budowlanych skanalizowanych lub przewidzianych do skanalizowania),
2)    miejscowości wchodzące w skład aglomeracji,
3)    przebieg sieci kanalizacyjnych,
4)    granice administracyjne gminy,
5)    oczyszczalnie ścieków,
6)    granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy,
7)    granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej
i tereny ochrony pośredniej,
8)    granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
9)    określić skalę planu w formie liczbowej i liniowej.

 

Dodatkowo należy dostarczyć elektroniczną wersję mapy ewidencyjnej gruntów, zasięgiem obejmującą obszar całej gminy.

 

Przedłożone przez gminę mapy ewidencyjne z naniesionymi granicami aglomeracji zostaną wykorzystane do sporządzenia przez Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego załącznika graficznego na potrzeby planu aglomeracji.

 

Propozycja planu aglomeracji sporządzona zgodnie z powyższymi wytycznymi umożliwi wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji.