Artykuły z kategorii

Bocian - ilustracja do tekstu.

W latach 2010-2016 w Polsce zostało opracowanych ponad 500 dokumentów dotyczących planowania ochrony na obszarach Natura 2000.

Doświadczenia różnych podmiotów uczestniczących w procesie ich tworzenia stanowią ogromny zasób praktycznej wiedzy, która powinna być jak najszerzej rozpowszechniona.

Wiedza ta została zebrana, uporządkowana i skonsolidowana w ramach projektu "Misja Natura", realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. Dzięki temu w przyszłości może być wykorzystana przy planowaniu ochrony kolejnych obszarów Natura 2000.

Efektem zrealizowanych prac jest "Model przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach tworzenia Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000". Jest to opracowanie z zestawieniem doświadczeń i dobrych praktyk, które najlepiej sprawdziły się podczas konsultacji społecznych oraz analizą krok po kroku całego procesu planowania ochrony. Zawiera zarówno wskazania i rekomendacje działań, które można prowadzić w ramach powszechnie stosowanych praktyk, jak i nowe propozycje.

Model powstał w wyniku analizy doświadczeń różnych interesariuszy zebranych podczas realizacji projektu "Misja Natura" koordynowanego przez fundację oraz w ramach zadania "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" realizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i regionalne dyrekcje ochrony środowiska.

Dokument skierowany jest do wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem sieci Natura 2000 i stanowi próbę instruktażowego wsparcia interesariuszy bezpośrednio zaangażowanych w opracowanie planu zadań ochronnych. Model należy traktować jako poradnik komunikacji społecznej w procesie planowania ochrony obszarów Natura 2000. Ze zgromadzonej tam wiedzy warto skorzystać już na wczesnym etapie prac nad kolejnymi dokumentami planistycznymi dotyczącymi obszarów Natura 2000, szczególnie planami zadań ochronnych i planami ochrony. Pozwoli to na wybór najlepszych metod i narzędzi do wykorzystania w procesie konsultacji społecznych.

Projekt "Misja Natura" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Patronat nad projektem objął Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.

Do pobrania: Model przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach tworzenia Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000