Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie utworzenia w granicach województwa warmińsko-mazurskiego obszaru ograniczonego użytkowania wokół Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim – JW1128 Malbork /Krasnołęka oraz uchylenia Uchwały Nr IV/112/15 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 16 lutego 2015 r.

Zaproszenie skierowane jest do Rady Działalności Pożytku Publicznego województwa warmińsko-mazurskiego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), których działalność statutowa dotyczy sfery zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego, w tym w szczególności ewentualnych uwag i wniosków dotyczących treści tego aktu normatywnego, podmiotów, do których kierowane jest niniejsze zaproszenie.

Więcej informacji na www.bip2.warmia.mazury.pl (w zakładce „Konsultacje społeczne”).