Droga - ilustracja do tekstu

Zbliża się termin złożenia sprawozdania z „Programu ochrony środowiska przed hałasem (…)”.

To ważna informacja dla organów administracji publicznej, tj.: starostów, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, a także dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, policji oraz zarządców dróg wojewódzkich i krajowych.

Przypominamy, że do 31 marca 2017 r. organy i podmioty odpowiedzialne za realizację działań naprawczych, określonych w „Programie ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN”, przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr III/42/2014 z dnia 30.12.2014 r., zobowiązane są przekazywać do tutejszego organu sprawozdania z realizacji działań.

Do obowiązków organów administracji i zarządców dróg wojewódzkich i krajowych objętych zakresem ww. „Programu...”, należy przekazywanie informacji o wydawanych decyzjach, uchwalanych aktach prawa miejscowego, wprowadzanych ograniczeniach prędkości, modernizacjach oraz remontach dróg, itp., mających wpływ na realizację programu

Wzór sprawozdania do pobrania