Artykuły z kategorii

Ślimak - ilustracja do tekstu. Fot. www.stockvault.net

Do 400 ton ślimaka winniczka będzie można pozyskać w 2017 r. na Warmii i Mazurach.

Wnioski w tej sprawie można już przesyłać do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Ślimak winniczek (Helix pomatia) podlega w Polsce częściowej ochronie gatunkowej. Zgodnie z obowiązującym prawem, możliwe jest pozyskiwanie ślimaków winniczków o średnicy muszli większej niż 30 mm przez 30 dni w roku, w okresie od 20 kwietnia do 31 maja. Zachowanie minimalnego wymiaru muszli ślimaka winniczka jest szczególnie istotne, ponieważ zbieranie osobników niewymiarowych (mniejszych nawet o 1-2 mm od wymiaru dozwolonego) powoduje, że znaczna część osobników nie zdąży spełnić swojej funkcji rozrodczej warunkującej przetrwanie lokalnych populacji.

Podmioty i osoby fizyczne zainteresowane pozyskaniem winniczka do celów przetwórstwa spożywczego muszą uzyskać zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Zezwolenia mogą być wydane na wniosek zawierający odpowiednio (zgodnie z art. 56 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody):

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy,
  • cel wykonania wnioskowanych czynności,
  • opis czynności, na którą może być wydane zezwolenie,
  • nazwę gatunku, których będą dotyczyć działania, w języku łacińskim i polskim,
  • liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek,
  • wskazanie sposobu, metody i stosowanych urządzeń do chwytania, a także miejsca   i czasu wykonania czynności oraz wynikających z tego zagrożeń,
  • wskazanie podmiotu, który będzie chwytał lub zabijał zwierzęta.

Ponadto do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (kwotę w wysokości 82 zł należy uiścić na konto Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, Bank Handlowy w Warszawie S.A., nr konta: 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513).

Wnioski o zezwolenie na pozyskiwanie ślimaka winniczka w województwie warmińsko-mazurskim najlepiej złożyć do 20 marca 2017 r.

Zawarte we wnioskach informacje zostaną uwzględnione w wydawanych decyzjach i zostaną przekazane do wiadomości służbom weterynaryjnym. Usprawni to współpracę organów ochrony przyrody, służb weterynaryjnych oraz podmiotów zajmujących się pozyskaniem ślimaka winniczka w zakresie działań kontrolnych (np. punktów skupu).

Wniosek o wydanie zezwolenia na pozyskiwanie ślimaka winniczka