Artykuły z kategorii

Dokumenty- ilustracja do tekstu. Fot. www.stockvault.net

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczących następujących aglomeracji z terenu województwa warmińsko-mazurskiego: Olsztyn, Biskupiec (pow. nowomiejski), Stawiguda, Rybno, Łukta, Młynary, Wielbark.

Zaproszenia skierowane są do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy sfery zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Celem ww. konsultacji jest uzyskanie opinii odnośnie ww. projektów aktów prawa miejscowego, w tym w szczególności ewentualnych uwag i wniosków dotyczących treści tych aktów normatywnych, podmiotów, do których kierowane jest niniejsze zaproszenie.

Więcej informacji na BIP: