Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Projekty uchwał sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu: Doliny Górnej Drwęcy, Pojezierza Olsztyńskiego oraz Doliny Symsarny.

Zaproszenie skierowane jest do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy sfery zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii odnośnie ww. projektów aktów prawa miejscowego, w tym w szczególności ewentualnych uwag i wniosków dotyczących treści tego aktu normatywnego, podmiotów, do których kierowane jest niniejsze zaproszenie.

Uwagi i opinie mogą być zgłaszane od 4 do 11 sierpnia 2016 roku. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Więcej informacji na www.bip2.warmia.mazury.pl (w zakładce „Konsultacje społeczne”).