Artykuły z kategorii

Dokumenty- ilustracja do tekstu. Fot. www.stockvault.net

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego zmieniającej uchwałę nr XVIII/334/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016.

Zaproszenie kierowane jest do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy sfery zadań publicznych w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Celem ww. konsultacji jest uzyskanie opinii odnośnie projektu zmienianego aktu prawa miejscowego, w tym w szczególności ewentualnych uwag i wniosków dotyczących treści tego aktu normatywnego, podmiotów, do których kierowane jest niniejsze zaproszenie.

Więcej informacji