Artykuły z kategorii

Mazurski Park Krajobrazowy

Do 29 lipca 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie na ochronę in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, oraz działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Konkurs organizuje Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, a jego dotacja wynosi aż 80 mln zł.

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, jako Insytytucja Wdrażająca Osi Priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ogłosiło konkurs projektów w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1 a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Obecnie trwa drugi nabór wniosków do 29 lipca 2016 r.

W ramach działania finansowane będą projekty służące czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju w odniesieniu do parków narodowych i obszarów Natura 2000 oraz, w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych, leżących poza ww. obszarami.

Dofinansowane będą projekty dotyczące w szczególności ochrony:

  • in-situ lub restytucji gatunków zagrożonych wyginięciem,
  • ochrony ex-situ lub wprowadzenia gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych,
  • zmniejszenia presji na gatunki i siedliska min. poprzez ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków, właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego (modernizacja lub budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowaną i nadmierną presją turystów w tym modernizacja lub budowa ścieżek rowerowych, ścieżek dydaktycznych, parkingów, punktów widokowych, szlaków, zadaszeń, wież widokowych),
  • odtwarzanie siedlisk i kształtowania warunków dla ich trwałego zachowania (min. poprzez eliminację gatunków inwazyjnych, powstrzymanie naturalnej sukcesji siedlisk nieleśnych czy poprawę warunków hydrologicznych).

Do konkursu mogą przystąpić parki narodowe, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, uczelnie, urzędy morskie, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (z wyłączeniem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych), pozarządowe organizacje ekologiczne, jednostki administracji rządowej lub samorządowej, jednostki badawczo-naukowe.

Każdy uczestniczący projekt w konkursie może ubiegać się o maksymalne dofinansowanie w wysokości 85%.

Więcej informacji dotyczących konkursu na stronie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (link otwiera nową stronę internetową)