Artykuły z kategorii

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie prosi o wypełnienie ankiety dotyczącej kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowych i oczyszczalni ścieków.

Jej wyniki posłużą do oszacowania potrzeb inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w regionie.

Ankiety powinny zostać wypełnione przez gminy w porozumieniu z jednostkami świadczącymi usługi w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody.

Należy przesłać je w wersji papierowej do dnia 31 marca 2016 roku na adres: WFOŚiGW ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn.

Ankieta do pobrania - word