Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Głównym celem konkursu organizowanego przez stowarzyszenie „Euroregion Niemen” jest podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w szczególności: stowarzyszenia, fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz spółdzielnie socjalne.

W wydarzeniu nie mogą brać udziału podmioty wymienione w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.): partie polityczne, związki zawodowe, organizacje pracodawców; samorządy zawodowe i fundacje utworzone przez partie polityczne.

Celami szczegółowymi wydarzenia są:
- kształtowanie aktywnych postaw społeczeństwa w obszarze małej retencji i zagospodarowania wód opadowych z uwzględnieniem uwarunkowań przepisów UE jako elementu adaptacji do zmian klimatu,
- aktywizacja społeczeństwa w obszarze dostosowania gospodarowania, w tym produkcji rolnej i gospodarki leśnej do zmian klimatu,
- budowanie aktywnych postaw społecznych w obszarze ochrony przed skutkami zmian klimatu i przeciwdziałaniu jego skutkom w sektorach: infrastruktury, transportu i budownictwa,
- promocja sadzenia drzew na obszarach narażonych na krótkotrwałe powodzie i erozję gleb jako elementu adaptacji do zmian klimatu,
- promowanie znaczenia powierzchni biologicznie czynnej na terenach zurbanizowanych,
- aktywizacja społeczeństwa w zakresie tworzenia kompleksowych planów adaptacji do zmian klimatu.

Zasady przyznawania grantów:
1.1. Wysokość wnioskowanego Grantu może wynosić maksymalnie:
4000 PLN (cztery tysiące złotych 00/100) – dla tzw. ”miękkich” projektów
10000 PLN (dziesięć tysięcy złotych 00/100) – dla projektów inwestycyjnych.
1.2. Minimalna wysokość Grantu może wynosić nie mniej niż:
1000 PLN (jeden tysiąc złotych 00/100) – dla projektów miękkich
4000 PLN (cztery tysiące złotych 00/100) – dla projektów inwestycyjnych.
1.3. Okres realizacji projektów nie może być dłuższy niż:
3 miesiące – w przypadku projektów „miękkich”,
5 miesięcy – w przypadku projektów inwestycyjnych.
W ramach Konkursu projekty mogą być realizowane najwcześniej od 01.02.2016 r., a ich realizacja musi zakończyć się najpóźniej do 31.07.2016r., przy czym najpóźniej do dnia 10.08.2016 r. musi nastąpić rozliczenie projektu.
1.4. Miejscem realizacji projektów powinny być województwo podlaskie lub/i województwo warmińsko-mazurskie.
1.5. Granty są przyznawane na projekty realizowane w ramach niżej wymienionych 2 typów operacji:

I typ operacji:
Projekty miękkie obejmujące swym zakresem działania edukacyjne realizowane w formie działań warsztatowych, konkursowych, imprez edukacyjnych, debat i innych tego typu narzędzi. Działania realizowane w ramach I typu operacji powinny być ukierunkowane na:
- budowanie świadomości wśród społeczeństwa na temat zmian klimatu, jako poważnego problemu gospodarczego, społecznego i przyrodniczego, wymagającego aktywnych działań ze strony jednostek i przedsiębiorstw w kwestii adaptacji do zmian klimatu;
- podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie wpływu działalności człowieka na środowisko i zmiany klimatyczne,
- upowszechnianie wiedzy na temat adaptacji do zmian klimatu.
Obowiązkowym elementem każdego projektu miękkiego jest dwukrotne przeprowadzenie testów wiedzy wśród uczestników projektu (na początku i na końcu projektu). Celem testów wiedzy będzie zbadanie czy dzięki realizacji projektu nastąpił wzrost: wiedzy na temat adaptacji do zmian klimatu i przeciwdziałania ich skutkom, wiedzy z zakresu ochrony środowiska, świadomości ekologicznej, aktywności społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

II typ operacji:
Projekty inwestycyjne obejmują realizację mikro-inwestycji w obszarach określonych poniżej:
- adaptacja do zmian klimatu, w tym zagospodarowanie wód opadowych, mała retencja z uwzględnieniem uwarunkowań przepisów UE (w tym Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej);
- ochrona różnorodności biologicznej i gospodarki leśnej w kontekście zmian klimatu;
- stworzenie lokalnych systemów monitorowania i ostrzegania przed zagrożeniami;
- poszukiwanie oraz wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych wspierających adaptację do zmian klimatu;
- sadzenie drzew na obszarach narażonych na krótkotrwałe powodzie i erozję gleb;
- prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków;
- przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających;
- zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi - zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,
- zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych.

Wnioski należy składać do 18 lutego 2016 roku. Konkurs mikrograntów jest wdrażany w ramach dotacji udzielonej przez NFOŚiGW.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE