Artykuły z kategorii

Seminarium w Olsztynie

Seminarium „Gospodarka odpadami – obowiązki samorządów“ odbyło się wczoraj (10 grudnia 2015 roku) w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie.

Spotkanie rozpoczął marszałek Gustaw Marek Brzezin, który przypomniał uczestnikom, że samorządy województwa wiele jeszcze mają do zrobienia w zakresie gospodarki odpadami. Z kolei Grzegorz Drozdowski, dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
przedstawił zadania marszałka województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przekazane zostały również informacje wynikające ze złożonych sprawozdań z gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym zaprezentowane zostały dane dotyczące osiągniętych przez gminy i związki międzygminne w 2014 r. poziomów zbierania selektywnego odpadów, przygotowania do ponownego użycia i odzysku wybranych rodzajów odpadów oraz ograniczania poziomów składowania odpadów biodegradowalnych.

Zebrani goście dowiedzieli się również o realizacji projektu budowy Regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Spytkowie w celu uporządkowania systemu gospodarki odpadami w regionie oraz rysu historycznego tworzenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na przestrzeni ostatnich 12 lat. Zwieńczeniem konferencji była prelekcja związana z mechanizmem finansowania inwestycji z zakresu gospodarki odpadami i realizacji projektów oraz o istotnych konsekwencjach finansowych naruszenia ich trwałości. Przedstawione zostały także główne założenia aktualizowanego Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022 oraz wstępny projekt Planu inwestycyjnego stanowiącego załącznik do planu.

Pobierz prezentacje:

Gospodarka odpadami na Warmii i Mazurach 

Podstawy prawne systemu gospodarki odpadami - obowiązki samorządów

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie "Chronimy Mazury"

Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego - rys historyczny 

Realizacja zadań z zakresie gospodarki odpadami przez gminy 

Główne założenia aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022