Artykuły z kategorii

Zboże rosnące na polu. Fot. www.stockvault.net

Ministerstwo Środowiska opracowało poradnik dla beneficjentów środków RPO WiM 2014-2020.

Chodzi o przedsięwzięcia mające na celu łagodzenie skutków zmian klimatu i klęsk żywiołowych.

Na stronie internetowej www.klimada.mos.gov.pl udostępniony został „Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe” opracowany przez Ministerstwo Środowiska.

Poradnik przedstawia zbiór wskazówek i zasad mających pomóc wnioskodawcom w przygotowaniu projektów w zakresie zagadnień dotyczących adaptacji, łagodzenia zmian klimatu oraz odporności na klęski żywiołowe.

Ww. dokument określa metodologię obliczeń uwzględniającą zagadnienia klimatyczne w procesie przygotowania projektów na etapach:

  • oceny oddziaływania na środowisko,
  • analizy ekonomiczno-finansowej przedsięwzięć,
  • analizy ryzyka przedsięwzięć,
  • analizy opcji przedsięwzięć - wariantów, uwzględniających m.in. wpływ na klimat i zmian klimatu na projekt/przedsięwzięcie oraz jego wrażliwość/podatność na klęski żywiołowe.

Trzeba jednak pamiętać, że poradnik nie stanowi źródła prawa, a zawarte w nim informacje nie mają charakteru wiążącego.

Przeczytaj poradnik