Artykuły z kategorii

Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

W poniedziałek 26 października br. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).

Zgodnie z tym porozumieniem WFOŚiGW będzie wdrażał Działania dotyczące wspierania wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w MŚP, gospodarki odpadowej oraz gospodarki wodno-ściekowej, a także ochrony różnorodności biologicznej.

Mimo delegowania niektórych zadań, Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Programem zachowuje pełną odpowiedzialność za realizację RPO WiM 2014-2020. Kwota środków unijnych przeznaczona na finansowanie projektów w ramach wyżej wymienionych Działań wynosi wraz z rezerwą wykonania 206 070 549,00 EUR.

Podpisanie porozumienia rozpocznie się o godz. 9.00 w sali 325.