Artykuły z kategorii

Mazurski Park Krajobrazowy - pień drzewa w jeziorzeCelem programu jest powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami

 

Dofinansowanie będzie można uzyskać w formie dotacji lub pożyczki.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza konkurs o dofinansowanie przedsięwzięć, realizowanych w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej” - Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo.

Dotyczy on czynnej ochrony gatunków i siedlisk na obszarach chronionych, w tym działań realizowanych w ramach obowiązujących planów ochrony, planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz planów ochrony i zadań ochronnych dla parków narodowych lub rezerwatów przyrody:

  • czynna ochrona gatunków i siedlisk na obszarach Natura 2000 i w rezerwatach przyrody (działania powtarzalne),
  • czynna ochrona gatunków i siedlisk w parkach narodowych (działania powtarzalne),
  • zwalczanie gatunków inwazyjnych. Dopuszcza się realizację działań w otulinach form ochrony przyrody, jeśli wynikają z obowiązujących dokumentów planistycznych.

Konkurs skierowany jest do:

  • parków narodowych,
  • organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, uczelni wyższych posiadających w swojej strukturze Leśne Zakłady Doświadczalne – przedsięwzięcia z wyjątkiem działań związanych z czynną ochroną gatunków i siedlisk w parkach narodowych.

Do podziału w 2015 roku jest 14 mln zł w formie dotacji i 1,5 mln zł w formie pożyczek. Wnioski należy składać od 1 do 30 kwietnia.