Artykuły z kategorii

Fot. www.stockvault.netW ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowanego można  składać wnioski o dofinansowanie do Programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Konkurs jest skierowany głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło.


Dofinansowanie mogą uzyskać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa o różnej formie prawnej: spółki prawa handlowego, spółki prawa cywilnego; - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.


Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.


Finansowane będą inwestycje w zakresie modernizacji/wymiany źródeł ciepła. Wspierana jest także modernizacja procesu spalania lub zamiana nośnika energii na rzecz gazu, oleju, odnawialnych źródeł energii. Premiowane jest odejście od węgla na rzecz biomasy.


Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowanie: projekty polegające na modernizacji lub wymianie istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania oraz zastosowanie innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla).


Nabór wniosków trwa do 7 kwietnia 2014 roku. W ramach programu do rozdysponowania w formie dotacji jest ponad 53 mln PLN.


WIĘCEJ INFORMACJI