Artykuły z kategorii

Fot. organizatorzy Polski Klub Ekologiczny zaprasza na bezpłatne szkolenie w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków dla pracowników samorządu. Spotkania odbędą się 24 i 25 września 2013 roku w Olsztynie.

 

Projekt „Przydomowe oczyszczalnie ścieków w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich” skierowane do pracowników samorządów. Program szkolenia obejmuje kwestie związane z planowaniem gospodarki ściekowej na obszarach o zabudowie rozproszonej w ujęciu technicznym (przegląd technologii), ale także, co ważne, w ujęciu ekonomicznym
nakłady inwestycyjne i eksploatacyjne).

 

Ponadto omówione i zaprezentowane zostaną dostępne źródła finansowania gospodarki ściekowej. Szkolenie prowadzone będzie przez niezależnych ekspertów - pracowników naukowych i praktyków z Politechniki Białostockiej oraz przedstawicieli Polskiego Klubu Ekologicznego – autorów wielu publikacji naukowych i prac inżynierskich w tym zakresie.

 

Szkolenie jest bezpłatne. Uczestnik we własnym zakresie organizuje i pokrywa koszty dojazdu na szkolenie oraz ewentualnego zakwaterowania. Więcej informacji i formularze na stronie www.pkegliwice.pl

 

Kampania objęta jest patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, projekt dofinansowany ze środków NFOŚiGW.

 

Program szkolenia:
I dzień - zajęcia teoretyczne
8.00 – 8:45 - Wpływ ścieków nieoczyszczonych na środowisko naturalne:
a) wody powierzchniowe i gruntowe,
b) Morze Bałtyckie (Konwencja HELCOM),
c) gleby
8:45 – 9:30 - Rodzaje systemów oczyszczania ścieków – zbiorcze i indywidualne -
eksploatacja poszczególnych systemów i prezentacja przypadków- pod
względem technicznym, ekonomicznym i wizualnym. Przegląd
dostępnych technologii i urządzeń w zakresie przydomowego
oczyszczania ścieków.
9.30 – 10.00 - Przerwa kawowa
10.00 - 11.30 - Rola samorządu przy wyborze i eksploatacji systemów – ważność
konsultacji społecznych z mieszkańcami. Eksploatacja systemów
przydomowych oczyszczalni i problemy z nią związane. Zakres
monitoringu i nadzoru ze strony gminy. Organizacja systemu usług
związanych z remontami i przeglądami urządzeń.
11.30 – 13.00 - Ekonomika budowy przydomowych systemów oczyszczania na tle
kosztów scentralizowanych systemów sanitacyjnych – studia
przypadków. Planowanie systemów sanitacyjnych - czynniki i warunki
wpływające na wybór systemu zdecentralizowanego. Kryteria wyboru na
różnych etapach (koncepcja, przetarg na projekt, projekt).
14.00-15.30 - Aspekty prawne i warunki techniczne, jakie należy spełnić przy
projektowaniu, budowie i eksploatacji przydomowej oczyszczalni
ścieków. Źródła i sposoby pozyskiwania funduszy na budowę
15.30 - Zakończenie I dnia szkolenia
II dzień – zajęcia praktyczne – wyjazd do modelowej przydomowej oczyszczalni ścieków
9.00 – 12.30 - Omówienie i prezentacja technologii i kosztów budowy konkretnej przydomowej oczyszczalni. Przedstawienie efektu oczyszczania
stosownego do prezentowanej technologii. Omówienie zastosowania
wybranej technologii i urządzeń do warunków terenowych,
przyrodniczych, środowiskowych, geograficznych i pełnionej funkcji.
12.30 - Zakończenie II dnia szkolenia