Artykuły z kategorii

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DO ROKU 2025

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego jest głównym dokumentem planistycznym regionu, stanowiącym koncepcję jego rozwoju społeczno-gospodarczego. Obecnie obowiązująca Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 powstała w wyniku aktualizacji Strategii z 2005 r. i została przyjęta 25 czerwca 2013 r. Uchwałą Nr XXVIII/553/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zobacz Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Podjęcie prac nad aktualizacją wynikało z kilku powodów:
- w otoczeniu krajowym i zagranicznym zaszły dynamiczne zmiany spowodowane głównie kryzysem gospodarczym;
- na poziomie krajowym i Unii Europejskiej przygotowano nowe dokumenty strategiczne:
▫ Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo;
▫ Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie;
▫ Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030;
▫ Strategia Europa 2020;
- przeprowadzono ewaluację średniookresową Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020.

Strategia od 2005 r. opiera się na koncepcji trzech płaszczyzn rozwoju, obejmujących: ludzi, gospodarkę i relacje między człowiekiem a gospodarką (Schemat 1). Zostały one osadzone w środowisku przyrodniczym, ponieważ to w nim odbywają się wszelkie działania człowieka.

schemat1 1

Na tej podstawie wyróżniono trzy priorytety strategiczne (Schemat 2):

1. Konkurencyjna gospodarka
2. Otwarte społeczeństwo
3. Nowoczesne sieci
W regionie takim jak województwo warmińsko-mazurskie środowisko przyrodnicze determinuje, w wielu przypadkach, zachowania przedsiębiorców, postawy społeczne, czy charakter i rodzaje relacji między człowiekiem a gospodarką.

schemat1

Cel główny Strategii pozostał niezmienny i aktualny od pierwszej wersji Strategii - Spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy. Sformułowano również cztery cele strategiczne (Schemat 3), które wynikają z przyjętych trzech priorytetów i uwzględniają fakt występowania zależności między nimi.

                               schemat3

 

Cel strategiczny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarki, który zawiera najważniejsze zagadnienia na styku gospodarka – społeczeństwo
Cel strategiczny 2. Wzrost aktywności społecznej – zawiera cele operacyjne ze sfery społeczeństwo – sieci
Cel strategiczny 3. Wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych – ukierunkowanych głównie na sferę gospodarczą, dlatego znajduje się na styku gospodarki i nowoczesnych sieci
Cel strategiczny 4. Nowoczesna infrastruktura rozwoju – ten cel najsilniej wpływa na realizację wszystkich pozostałych celów strategicznych, dlatego umieszczony jest w centralnej części układu celów.

schemat4

 

......................................................................................................................................................................................................................................

W lipcu 2000 r. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwalił Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego, która stanowi koncepcję rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego. W swej konstrukcji uwzględnia uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju tak, aby dobrze służyć kształtowaniu świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców regionu oraz pobudzać ich aktywność gospodarczą podnoszącą konkurencyjność województwa. Strategia opracowana była metodą społeczno-ekspercką, przy udziale konsultantów zewnętrznych, a także zaangażowaniu licznych podmiotów gospodarczych i społecznych w regionie. Horyzont czasowy Strategii sięgał 2015 roku.
 
31 sierpnia 2005 roku Uchwałą nr XXXIV/474/05 Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokonał aktualizacji i przyjął Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Potrzeba weryfikacji dokumentu miała większy związek ze zmianami w otoczeniu województwa (np. wejście Polski do Unii Europejskiej) niż z procesami zachodzącymi wewnątrz regionu. Aby sprostać zasadniczym zmianom w otoczeniu założono wyjście im naprzeciw, przy jednoczesnym zachowaniu istoty pierwotnej strategii.

Zobacz Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Cel główny, trzy Priorytety, cele strategiczne, cele operacyjne, według następującej logiki: