Artykuły z kategorii

Monitoring i ewaluacja są immanentnymi elementami procesu planowania strategicznego. Gromadzenie danych, ich analiza i interpretacja pozwalają ocenić stopień realizacji Strategii oraz wprowadzić ewentualne zmiany i korekty.


Monitorowanie realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego odbywa się na bieżąco (w okresach rocznych; raporty z realizacji Strategii znajdują się w zakładce Raporty), zaś proces ewaluacji będzie przeprowadzony w połowie i po zakończeniu realizacji strategii. Nie można przy tym wykluczyć sytuacji szczególnych, w których konieczne natychmiastowe reakcje wymuszać będą wprowadzanie dodatkowych etapów ewaluacyjnych.


Zakres tematyczny monitoringu i ewaluacji realizacji Strategii rozwoju społeczno–gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego określają cele i wynikające z nich zadania.   


Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego została zatwierdzona na mocy uchwały nr XVII/272/00 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lipca 2000 r. Pierwszy dokument strategii województwa nie zawierał zapisów dotyczących monitoringu tejże strategii, dlatego też w 2001 roku Sejmik Województwa zatwierdził „Zasady monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego oraz programów rozwoju regionalnego” (uchwała nr XXVIII/416/01 z dnia 26 czerwca 2001r.), zgodnie z którymi:  

 

I. Powołano Komitet Monitorujący realizację Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego w składzie:   
1. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
2. dwóch przedstawicieli Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
3. Przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
4. przedstawiciele Klubów Radnych Sejmiku Województwa;
5. przedstawiciel powiatów;
6. przedstawiciel gmin;
7. przedstawiciele organizacji gospodarczych, społecznych i pozarządowych (6 – 8)
8. przedstawiciele podmiotów realizujących zadania w ramach programów wojewódzkich.   


 Określono zadania Komitetu Monitorującego, tj.:   
1. monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji strategii rozwoju i programów rozwoju regionalnego;
2. ocena i wydawanie opinii w realizacji konkretnych celów;
3. ocena postępów i rezultatów konkretnych działań;
4. składanie odpowiednich propozycji do jednostek wdrażających;
5. przyjmowanie okresowych raportów z realizacji strategii rozwoju i programów rozwoju regionalnego.   
 

II. Wskazano instytucje, organizacje i jednostki z województwa warmińsko-mazurskiego, od których będą pozyskiwane dane na temat realizacji Strategii. Instytucje te złożyły deklarację o współpracy w ramach prac nad raportem z realizacji Strategii. Współpraca ta trwa do dziś.
 
III. Określono strukturę raportu z realizacji Strategii, jednostki odpowiedzialne za opracowanie raportu oraz częstotliwość opracowywania tego dokumentu (2 razy w roku)   Na mocy uchwały nr XVII/243/04 z dnia 9 marca 2004r. zmieniono zasady monitoringu i ewaluacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego. W wyniku zmian raport z realizacji strategii przygotowywano jeden raz w roku (z uwagi na dostępność danych statystycznych w układach rocznych), zmieniono terminy prac nad raportem oraz wprowadzono schemat organizacji prac dot. monitoringu strategii.   Po aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko–mazurskiego w roku 2005 opis procesu monitoringu i ewaluacji strategii został wprowadzony bezpośrednio do dokumentu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020.

 

Zasady monitoringu strategii nie uległy znacznym zmianom.  W procesie monitorowania realizacji strategii biorą udział następujące podmioty:
1. Sejmik Województwa Warmińsko–Mazurskiego – zatwierdza roczne raporty z realizacji strategii,
2. Komisja Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Warmińsko–Mazurskiego – opiniuje roczne raporty z realizacji strategii przed ich zatwierdzeniem przez Sejmik,
3. Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego – przedkłada do zatwierdzenia Sejmikowi Województwa roczne raporty z realizacji strategii, powołuje Komitet Monitorujący realizację Strategii rozwoju społeczno–gospodarczego województwa warmińsko–mazurskiego,
4. Komitet Monitorujący realizację Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko–mazurskiego – zatwierdza roczne raporty z realizacji strategii i wnioskuje do Sejmiku Województwa o wprowadzenie ewentualnych zmian do strategii,
5. Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego – koordynuje prace nad przygotowaniem raportów z realizacji strategii,
6. Poszczególne departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego, jednostki i instytucje z regionu – przygotowują cząstkowe informacje do raportu z realizacji strategii.


Opracowanie Raportów okresowych z realizacji Strategii odbywa sie zgodnie z poniższym schematem:

 

schemat strategia