Artykuły z kategorii

Monitoring i ewaluacja są immanentnymi elementami procesu planowania strategicznego. Gromadzenie danych, ich analiza i interpretacja pozwalają ocenić stopień realizacji Strategii oraz wprowadzić ewentualne zmiany i korekty.


Monitorowanie realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego odbywa się na bieżąco (w okresach rocznych; raporty z realizacji Strategii znajdują się w zakładce Raporty), zaś proces ewaluacji będzie przeprowadzony w połowie i po zakończeniu realizacji strategii. Nie można przy tym wykluczyć sytuacji szczególnych, w których konieczne natychmiastowe reakcje wymuszać będą wprowadzanie dodatkowych etapów ewaluacyjnych.

W 2008 roku w celu usprawnienia procesu monitorowania realizacji Strategii rozwoju województwa, zespół ekspercki w składzie prof. dr hab. Jacek Szlachta, dr Wojciech Dziemianowicz, dr Katarzyna Szmigiel oraz mgr inż. Agnieszka Dziemianowicz opracował narzędzie do monitorowania realizacji Strategii pn. SMS dla Warmii i Mazur – System Monitoringu Strategii wraz z tzw. Asystentem – podręcznikiem ułatwiającym korzystanie z narzędzia.

 

Narzędzie służy do agregowania danych dotyczących realizowanych działań w zakresie poszczególnych celów operacyjnych Strategii. Dodatkowo narzędzie wyposażono w zestaw wskaźników mierzących wdrażane działania, jak również moduł do analizy i prezentacji graficznej danych makroekonomicznych regionu (dane statystyczne GUS i US w Olsztynie) i wskaźników (w tym syntetycznych) do mierzenia postępu w osiąganiu celu głównego i celów strategicznych.